Finansiering

Det finns många former av finansiering som gäller åtgärder inom klimatanpassning. Här presenteras ett urval av möjligheter till finansiering. Kontakta oss gärna med tips om fler former där man kan söka medel.

Nedan beskrivs några exempel på var det går att söka pengar, såväl från svenska finansiärer som från de större EU-programmen.

 

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är EU:s program för att utveckla landsbygden. Landsbygdsprogrammet syftar till att ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat, något som även innefattar klimatanpassning.

Landsbygdsprogrammet

 

Utmaningsdriven innovation - Vinnova

Inom utmaningsdriven innovation finns möjlighet att söka medel till projekt som adresserar samhällsutmaningar som driver innovation och tillväxt i Sverige i ett globalt sammanhang. Från detta program är det möjligt att söka medel för projekt som adresserar klimatanpassning.

Utmaningsdriven innovation - Vinnova

 

Innovationer för hållbara städer – stöd för spetstekniker och nya systemlösningar

Inom satsningen ”Innovationer för hållbara städer” finns möjlighet för kommuner, landsting, företag, bostadsrättsföreningar, universitet och högskolor med flera att söka medel till klimatanpassning i stadsmiljö.

Innovationer för hållbara städerStatsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor i befintlig bebyggelse, MSB
Har din kommun bebyggda områden som hotas av naturolycka, områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden som behöver skydd mot översvämning? Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder hos MSB.
Statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor i befintlig bebyggelse, MSB


Finansiering av åtgärder för att stärka samhällets krisberedskap, MSB
Finansieringen av åtgärder för att stärka samhällets krisberedskap utgår från ansvarsprincipen. I huvudsak är det därför de ansvariga aktörerna som vidtar och finansierar sina egna åtgärder. För att finansiera särskilda satsningar inom prioriterade områden har regeringen inrättat ett särskilt anslag – Anslag 2:4 Krisberedskap. De myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, eller som pekats ut att delta i arbetet i samverkansområdena efter särskilt beslut av regeringen eller MSB, kan söka medel från anslaget.
Anslag 2:4 Krisberedskap


Vinnova
Vinnovas program och andra insatser sker inom ramen för elva strategiska områden, till exempel hälsa, transport och miljö. VINNOVAs finansiering görs normalt inom ramen för något av de program som är under utlysning. Dessa kan ha antingen tidsbegränsade utlysningar eller vara kontinuerligt öppna för ansökan under den tid som programmet gäller.

Vinnova
 

Formas
Formas finansierar bland annat klimatrelaterade forskningsprojekt. Klimatfrågan inklusive behovet av anpassning inom areella näringar och samhällsbyggande lyfts fram som viktigt. Pågående projekt med koppling till anpassning handlar till exempel om lokalt kapacitetsbyggande, översvämningsberäkningar, lokal politik och forskning om biosfären.

Formas

Mistra
Mistra finansierar större strategiska miljöforskningsprogram. Flera av satsningarna har direkt eller indirekt relevans för klimatfrågan, inklusive anpassning. Som exempel kan nämnas Mistra Urban Futures. Resultat från tidigare program finns att tillgå på Mistras hemsida, bland annat Mistra-SWECIA.
Mistra
 

EU-program

Klimatanpassning är ett högt prioriterat investeringsområde i EU under budgetperioden 2014-2020. Här finns en genomgång av EUs program för forskning och innovation, Horisont 2020 och EU:s miljöfonder LIFE samt EU:s regionala strukturfonder avseende finansieringsmöjligheter för klimatanpassning. Även partnerskap för företag beskrivs.

Att söka EU-medel till klimatanpassning