Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet är EU:s program för att utveckla landsbygden. Landsbygdsprogrammet syftar till att ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat, något som även innefattar klimatanpassning.

Landsbygdsprogrammet omfattar ett stort antal stöd och ersättningar till landsbygdens aktörer: företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det är särskilt projektstöden som är av relevans för klimatanpassning. Det finns tre projekttyper: Investeringsprojekt, Samarbetsprojekt och Innovationsprojekt.

Jordbruksverket ansvarar för Landsbygdsprogrammets nationella handlingsplan. En handlingsplan med fokus på Kompetensutveckling och rådgivning, Jordbrukets konkurrenskraft, Djurvälfärd, Korta livsmedelskedjorMiljö och klimat samt Att skapa nya jobb på landsbygden.

Klimatanpassning i det nationella landsbygdsprogrammet

Klimatanpassning hanteras som ett tvärgående mål i det nationella Landsbygdsprogrammet. Att söka projektmedel där ett syfte är klimat och klimatanpassning ses som positivt. De prioriteringar som är mest relevanta för klimatanpassning är Jordbrukets konkurrenskraft, Djurvälfärd samt Miljö och klimat. Är man kreativ går det att få in klimatanpassning även under andra prioriteringar.

Det finns tre typer av projektstöd: Investeringsprojekt, samarbetsprojekt och innovationsprojekt. Syftet med projektstöden är att öka tillgången till infrastruktur och service för lokalbefolkning, företag och besökande. Det ska också ge attraktiva natur-, fritids- och kulturmiljöer.

Projektstöd för investerings- och samarbetsprojekt kan sökas för projekt där den gemensamma nyttan är stor men där enskilda har svårt att finansiera det själva, något som är vanligt förekommande inom klimatanpassning. Dessutom ska nyttan av stödet nå fler än den som söker stödet. Dessa projektstöd kan sökas av myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag. Samarbetsprojekt kan under vissa omständigheter även sökas av enskilda.  

Innovationsprojekt är ett nytt stöd som ges för att bilda innovationsgrupper och starta innovationsprojekt inom europeiska innovationsparternskapet, EIP. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan forskning, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring. Det ska också leda till att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på gemensamma utmaningar inom olika områden.

Inom kompetensutveckling och rådgivning handlar projekten framför allt om informationsspridning och skapande av ny kunskap för att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden.

Regionala handlingsplaner och strategier för lokalt ledd utveckling

Inom landsbygdsprogrammet finns även regionala handlingsplaner och strategier för lokalt ledd utveckling. Länsstyrelsen ansvarar för Landsbygdsprogrammets regionala handlingsplaner. Strategierna för lokalt ledd utveckling arbetas fram inom så kallade Leaderområden där privata, offentliga och ideella aktörer samverkar för att utveckla landsbygden lokalt.

Exempel på genomförda klimatanpassningsprojekt – programperiod 2007-2013

Här ges tre exempel på projekt med bäring på klimatanpassning, vilka finansierats av Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Under denna period fanns projektstöd till kompetensutveckling och till samarbetsprojekt.

Översvämningskartering av ån Tidan i Västra Götaland (Tidans vattenvårdsförbund)

Aktörer kring vattendragen runt ån Tidan har länge diskuterat de återkommande översvämningarna och eventuella möjliga åtgärder. Ett projekt genomfördes mellan 2009-2013 för att hantera frågeställningarna. Projektet leddes av Tidans vattenförbund och genomfördes i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och konsultföretaget Sweco Infrastructure AB. Budgeten var drygt 500 000 kr med 200 000 kronor från Landsbygdsprogrammet.

Projektet syftade till att ta fram en förbättrad hydrologisk modell för en översvämningsdrabbad sträcka av ån Tidan samt att genomföra olika simuleringar. Modellen har kalibrerats mot tre utsätta peglar. Simuleringar av översvämningar gjorde med olika vattenföring, 100‑årsflöden och 1000‑årsflöden samt med ett aktuellt översvämningsfall från 2007.  Därtill har simuleringar gjorts för att beräkna effekten av olika åtgärder för att öka vattengenomströmningen vid Ullervad, sammanlagt sex olika flöden och två olika åtgärdsalternativ. Den hydrologiska modellen kombinerar endimensionell hydraulisk vattendragsberäkning med tvådimensionell strömningsberäkning och är utvecklad av DHI.

För att anpassa den hydrauliska modellen till förhållandena i ån Tidan har ett stort antal underlag tagits fram, till exempel sektionsritningar över broar och andra vattenanläggningar, uppgifter om kraftverken i området, och om berörda markavvattningsföretag. Projektet har använt nationella höjddatabasen (Lantmäteriet), vattenföringsdata och avrinningsområden från SMHI, 100 årsflöden och klass 1 flöden från Räddningsverket. Därtill har det genomförts ekolodningar för att komplettera data.

Mer information om ån Tidan i Västra Götaland finns på Tidans Vattenförbunds hemsida.

Jordbruk och vattenmiljöer i ett förändrat klimat (Länsstyrelsen Östergötland)

Projektet Jordbruk och vattenmiljö i ett förändrat klimat är ett pilotprojekt med regional tillämpning som genomfördes mellan 2013 och 2015. Målet med projektet var att utveckla ett integrerat arbetssätt som leder till att rätt åtgärder placeras på rätt plats med hänsyn till ett förändrat klimat, jordbrukets produktion och vattendragens ekologi.  Projektet genomfördes av Länsstyrelsen i Östergötland med 3,7 miljoner i bidrag från Landsbygdsprogrammets (nationellt). Tre enheter på Länsstyrelsen deltog i projektet, Miljöskydd, Lantbruk och Kultur och samhällsbyggnad. Till projektet knöts en referensgrupp med representanter från Jordbruksverket, SGI, SGU, Hushållningssällskapet, SMHI, LRF, Norrköpings kommun och SLU.

Projektet har i huvudsak genomförts i två avrinningsområden, Skenaån i Mjölby och Vadsbäcken i Norrköping och har gett följande resultat:

  • Detaljerade klimatscenarier med cellstorlek 4x4 km
  • Litteraturgenomgång hur klimatförändringar förväntas påverka jordbruket
  • Hydrologisk modellering
  • Modellering av grundvattenbildning och grundvattennivåer
  • Kunskapssammanställning av grundvatten, samt riskbedömning i förändrat klimat
  • GIS-skikt baserade framförallt på den nya nationella höjddatabasen
  • Hydraulisk modellering i syfte att bestämma förändringar i framtida vattennivåer i diken
  • Riskkartor för närsaltsförluster och erosion
  • Åtgärdsförslag och en kartläggning av viljan att utföra olika åtgärder
  • En arbetsmetod för att underlätta arbete inom andra geografiska områden.

Klicka här för mer information om projektet Jordbruk och vattenmiljö i ett förändrat klimat (pdf)

Gradvis, klimatoptimerar svenskt jordbruk och skogsbruk (Hushållningssällskapet)

Gradvis syftar till att förse lantbrukare och skogsbrukare med information så att de kan klimatoptimera sin verksamhet, det vill säga utnyttja möjligheterna och vara förberedda på problemen med klimatförändringarna. Gradvis består av två projekt - Gradvis jordbruk och Gradvis skogsbruk - båda med Hushållningssällskapet som projektägare. Gradvis Jordbruk genomfördes mellan 2010-2015 med en budget på 2 miljoner kr och Gradvis Skogsbruk genomfördes mellan 2012-2015 med en budget på 0,7 miljoner kr. Bägge projekten var finansierade från Landsbygdsprogrammets nationella program. Initialt finansierades Gradvis jordbruk av LRF och Länsförsäkringar Halland.   

I projekten har forskningsresultat och annan kunskap syntetiserats och beskrivits ur ett för målgruppen praktiskt tillämpbart perspektiv. Projekten har resulterat i rapporter, faktablad och regionalt anpassade råd om växtodling, husdjur, grönsaksodling samt skogsbruk i ett förändrat klimat med mera. Projektet har genomfört ett stort antal utåtriktade aktiviteter, medverkat på mässor och föreläst på studiecirklar och naturbruksgymnasier samt spridit information genom hemsidan gradvis.se

Mer information

Mer information om det nationella landsbygdsprogrammet går att läsa på Jordbruksverkets hemsida. På Jordbruksverkets hemsida finns även  tidsplan för aktuella utlysningar samt genomförda projekt .

För mer information om prioriteringar i de regionala handlingsplanerna kontakta aktuell Länsstyrelse.

För mer information om strategier för lokalt ledd utveckling se www.landsbygdsnatverket.se eller kontakta respektive Leaderområde.