Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata. Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i den blå sökrutan.

Utredningar: Naturolyckor, klimat och sårbarhet

SvenskaKlimatanalyserSårbarhetsanalyserNaturolyckorRas / skred / erosion

Geografisk översikt över de klimatrelaterade utredningar SGI utfört själva eller i samarbete med andra. Exempel på utredningar är regionala och länsvisa klimat- och sårbarhetsanalyser på uppdrag av länsstyrelser och kommuner.

Ägare: SGI

Fornsök

SvenskaFornlämningar

Med Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

Ägare: Riksantikvarieämbetet

Bebyggelseregistret

SvenskaKulturbyggnader

Bebyggelseregistret, BeBR, är ett nationellt informationssystem med information om det byggda kulturarvet.

Ägare: Riksantikvarieämbetet

Environment Climate Data Sweden (ECDS)

Engelska

Portal med svenska och internationella klimat- och miljödata. Målsättning att utgöra informationsväxel för svensk klimat- och miljörelaterad data. Under uppbyggnad.

Ägare: SMHI

Stabilitetskartering i finkorniga jordarter

SvenskaKarteringarJord/ jordart

Stabilitetskarteringen har till syfte att översiktligt kartlägga stabilitetsförhållanden för mark som är bebyggd. Karteringarna är överlämnade till kommunerna och ska utgöra ett stöd i kommunens riskinventering och riskhantering.

Ägare: MSB

Skred- och erosionsdatabasen

SvenskaRas / skred / erosion

Jord- och bergrörelser som rapporterats om i media eller som observerats vid antingen fältarbete vid framtagandet av SGU:s eller MSB:s kartor eller i samband med flyg­bilds­tolkning inför SGI:s skredrisk­analyser. Används som underlag vid fysisk planering av ny bebyggelse och inför planering av åtgärder för befintlig bebyggelse.

Ägare: SGI (länkar även till SGU:s skredärrsdatabas)

Göta älvdalen – skredrisker, borrhål och stabilitetsberäkningar

SvenskaRas / skred / erosionVattendrag

Borrhål, stabilitetsberäkningar och skredriskkartor framtagna för Göta älvdalen. Används vid prioritering av åtgärder, inför planering av ny bebyggelse och planering av åtgärder för befintlig bebyggelse i Göta älvdalen.

Ägare: SGI

Göta Älvdalen – skredärr och terrängskuggning

SvenskaHöjddataRas / skred / erosionVattendrag

Nya nationella höjddata samt batymetridata för Göta älv i kombination med SGU:s skredärr och information från SGI:s skreddatabas. Används vid planering och genomförande av konkreta anpassningsåtgärder i Göta älvdalen samt för regional planering.

Ägare: SGI (skredärr från SGU)

Jordartsdatabas

SvenskaKartorRas / skred / erosion

Olika kartvisare med information om Sveriges jordarter, deras utbredning och sammansättning, samt förekomst av framför allt grus, morän och torv. Används vid alla former av samhälls­planering. Kan tillsammans med höjddata användas för en översiktlig bedömning av skred­känslighet och markstabilitet. I databasen ingår bland annat följande delar: Förutsättningar för skred i finkornig jordart, genomsläpplighet, jordlagerföljder samt jordskred och raviner. 

Ägare: SGU

Maringeologisk databas

SvenskaKartorHavRas / skred / erosion

Olika kartvisare som ger information om Sveriges marina geologi, miljöövervakningsdata, hur Sveriges havsområden belastas av metaller, näringsämnen och organiska miljögifter. Används som underlag för planering av och beslut om skydd och nyttjande av havsbotten, vid projektering av marina anlägg­ningsarbeten, vid miljöövervakning samt vid bedömning av erosion kring kusten. 

Ägare: SGU

Alla språk
Alla typer
Alla områden