Varför klimatanpassa?

Temperaturen på jorden stiger - det pågår en global uppvärmning. För Sveriges del innebär det generellt ett varmare och blötare klimat. Det innebär att vi måste anpassa oss till både nutidens och framtidens klimat.

Vi vet idag att klimatförändringarna innebär att förutsättningarna för att bedriva en rad olika samhällsverksamheter förändras. Vi ser ökade extrema väderhändelser, till exempel skyfall och värmeböljor, och mer gradvisa förändringar, som stigande grund- och havsvattennivåer, förändrade växtsäsonger och ökad risk för mögelangrepp eller röta.

Detta skapar ett behov av att tänka efter, och kanske även tänka nytt, kring hur olika verksamheter bedrivs och hur samhället planeras med hänsyn tagen både till nuvarande och framtida klimatförändringar.

Klimatanpassning medför en kostnad för samhället, men det blir i de flesta fall betydligt billigare med förebyggande investeringar än att ta kostnaderna för negativa klimatkonsekvenser i efterhand. Ett förändrat klimat skapar också möjligheter. Klimatanpassning handlar även om att se till att dessa möjligheter tillvaratas.

Mer information

Här kan du se en film som beskriver behoven av klimatanpassning och ger exempel på klimatanpassningsarbete i Sverige.

Klimatanpassning i Sverige

Läs mer om varför klimatanpassning är viktigt, och vad klimatanpassning är. Här finns också information om klimatanpassning i andra europeiska länder.

Vad är klimatanpassning?

Varför klimatanpassning?