Brand

Ett generellt varmare klimat medför att säsongen för brand i vegetationen förlängs i Sverige i framtiden. Såväl ytan som skogsbrändernas antal kan komma att öka.

Risken för skogsbrand ökar sakta men säkert i och med att perioder helt utan regn blir något vanligare på sommaren. Skogsstyrelsen ger råd till skogsbrukare på sin hemsida. Ett exempel är ökad vaksamhet och tillgång till släckningsutrustning vid maskinkörning.
Klimatanpassat skogsbruk (Skogsstyrelsen)
Skogsbränder (Skogsstyrelsen)

SMHI har på uppdrag av MSB gjort en uppföljning av tidigare analyser av brandrisk i framtida klimat baserat på nya resultat från klimatforskningen. Brandrisken analyseras med avseende på så kallade högriskperioder, vilket innebär flera dagar i följd med hög brandrisk. I de nya analyserna används RCP-scenarier.
Framtida perioder med hög risk för skogsbrand enligt HBV-modellen och RCP-scenarier (MSB)

MSB har samlat olika verktyg för brandriskprognoser. Bland annat finns appen BRANDRISK Ute, en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark vilket också minskar risken för att starta gräs- och skogsbränder. 

MSB visar även samlad statistik kring bränder i skog och mark. Exempelvis finns statistik för antal räddningsinsatser och omfattning av skog eller markbränder. Alla län har rätt att söka statliga medel från MSB för att kunna bedriva skogsbrandbevakning med flyg, vilket kan vara en hjälp i deras beredskapsplanering.

Skogsbrandsdepåer är placerade på tolv ställen i landet utöver ett nationellt förråd med påfyllnadsmaterial. Då kommunens eller regionens egna resurser riskerar att bli uttömda vid en skogsbrand finns MSB förstärkningsresurser att tillgå.

Läroboken Skogsbrandsläckning (pdf) ger både grundläg­gande och avancerade kunskaper om skogsbränders beteende. I boken beskrivs också teknik och metoder för släckning av skogsbrand. Även miljövårdsaspekter i samband med skogsbrand tas upp.