Byggnader

Vädret påverkar alla konstruktioner på sikt. Dels genom långsam påverkan med svag styrka och dels kort påverkan med kraftig styrka, så kallat extremväder.

Genom det kostnadsfria GIS-verktyget Geokalkyl kan den översiktliga kostnaden för mark- och grundläggningsarbeten beräknas i ett tidigt planeringsskede. Verktyget är främst riktat åt kommuner som vill jämföra olika alternativ för bebyggelse. Masshantering, grundläggning, schakt- och fyllningsarbeten, stabiliseringsförbättring, samt klimatanpassning är exempel på användningsområden för Geokalkyl.

Boverket har gett ut en rad rapporter med tips om klimatanpassning av byggnader, som Klimatanpassning i planering och byggande, Mångfunktionella ytor och Byggnader i ett förändrat klimat.

Boverkets webbutbildning Klimatanpassning i planeringenger svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur plan- och bygglagen reglerar. Utbildningen innehåller också exempel på åtgärder och arbetssätt kopplade till översiktsplanen och exempel på hur en detaljplan kan utformas för att kunna hantera det förändrade klimatet.

Rapporten Byggande för ett framtida ändrat klimat - fokus fuktsäkerhet samlar och ger exempel på praktiskt tillämpbar kunskap till byggsektorn, både för ny- och ombyggnad. Rapporten är utgiven av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Skriften Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från Länsstyrelserna (pdf) ger konkreta tips och råd om hur kommunen kan arbeta med klimatanpassning, genom planinstrumenten i Plan- och bygglagen och genom det processverktyg som presenteras i skriften.

Det webbaserade och interaktiva verktyget Vis Adapt syftar till att underlätta för husägare att bedöma eventuella klimatrelaterade risker som kan ha betydelse för deras hem, och ge en överblick över befintliga riktlinjer för hur de kan anpassa sig till klimatförändringar och extrema väderhändelser. Denna typ av verktyg är av stor betydelse för att skapa engagemang och dialog.

En broschyr och en film, Är din fastighet klimatsäkrad, har tagits fram av Fastighetsägarna i Stockholm och handlar om klimatanpassning av fastigheten. Syftet är att uppmärksamma den inverkan som klimatförändringarna redan har på fastighetsägarens beslut i vardagen, till exempel för underhåll och vid nya investeringar.

Rapporten Stadsklimatet - åtgärder för att sänka temperaturen i bebyggda områden, beskriver klimatförhållanden som är typiska för en stad och processerna bakom dessa förhållanden. Den ger konkreta förslag på vad man kan göra för att sänka temperaturen i en stad.

SMHIs kunskapsmaterial "Markavvattning - Så leds vatten bort" beskriver hur vatten kan ledas bort från ett område för att göra det mer lämpligt för viss verksamhet.

Mer guider och vägledning för det byggda kulturarvet finns under sidan Kulturarv.