Ekosystemtjänster

Som en indirekt effekt av klimatförändringar påverkas ekosystemtjänster med effekt för skogsbruk, jordbruk, rennäring, fiske, turism och friluftsliv.

Aktiva insatser kommer att krävas för att motverka förlust av vissa habitattyper eller arter som en konsekvens av klimatförändringarna. I detta sammanhang har Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram skriften Skyddad natur i ett förändrat klimat – grön infrastruktur i strandängar och ädellövmiljöer samt klimatanpassad skötsel av skyddad natur. Denna ger instruktioner om hur man kan gå tillväga vid revidering av en skötselplan för värdefulla naturtyper. Skriften innehåller en checklista för skötselplaner och används både vid framtagande av nya samt vid revidering av gamla skötselplaner.

White arkitekter och Albaeco har i samarbete med bl.a. Stockholms stad, Malmö stad och Stockholm Resilience Centre tagit fram en vägledning, Ekosystemtjänster i stadsplanering, med syfte att bidra till att ekosystemtjänster integreras i stadsplaneringen genom att tydliggöra hur de kan komma in i planprocessen. Råd, instruktioner och checklistor kring hur man konkret kan gå tillväga samt lista på relevanta aktörer, underlag, styrmedel och variabler på nationell, regional, översiktsplan- och detaljplannivå.

Ekosystemförtjänster är en metod för aktörsdialoger som resulterar i finansieringsstrukturer för urbana ekosystemtjänster. Ekosystemförtjänsterna kan vara ett verktyg för att hantera en del av förändringarna i plan- och bygglagen från den 1 januari 2015. Metoden har utvecklats inom projektet c/o City och vill inspirera och ge redskap till planerare och byggherrar. Alla rapporter som publicerats inom projektet går att ladda ner på Stockholm stads hemsida. 
C/O City - skapar levande städer, Projektresultat (Stockholms stad)

Genom att se och värdera ekosystemtjänster kan vi påverka vår framtida livskvalitet. Naturvårdsverket har tagit fram rapporten Guide för värdering av ekosystemtjänster (pdf). Innehållet är praktiskt inriktat med en steg-för-steg-modell som illustreras i ett antal verkliga exempel, och kan användas i planering och beslut gällande exempelvis mark- och vattenanvändning. 

Nacka kommun med stöd från bland andra Boverket/Delegationen för hållbara städer har genom pilotprojektet ”Ekotjänster i Nacka” tagit fram en metod för att hjälpa lokala beslutsfattare att synliggöra och inkludera ekosystemtjänster i samhällsplaneringen. Utöver metoden som grundar sig i ett internationellt forskningsprojekt har en egen värderingsmetodik i GIS utformats som kan fånga upp skilda samhällsintressen genom viktningsscheman och multikriterieanalyser.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning som ska hjälpa myndigheter att integrera ekosystemtjänster i sin verksamhet och beslut. Vägledningen bygger på en stegvis metod för ekosystemtjänstbedömning vilken synliggör hur myndigheten påverkar och är beroende av ekosystemtjänster. Integrera ekosystemtjänster i myndigheters verksamhet – en vägledning.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning som ska ge en fördjupad och tydligare bild av hur de regionala handlingsplanerna kan utgöra underlag för ökat hänsynstagande till ekosystemtjänster och klimatanpassning i den fysiska planeringen. Vägledningen ger exempel på underlag och verktyg som kan användas, samt olika analyser som kan läggas till grund för prioritering av insatser. Vägledning om hur regionala handlingsplaner för grön infrastruktur kan bidra till att ekosystemtjänster och behov av klimatanpassning tillgodoses vid fysisk planering

Boverkets kortskrift "Naturens tjänster i staden - till nytta och glädje!" är en del av myndighetens vägledning om ekosystemtjänster i den byggda miljön. I skriften intervjuas några aktörer som arbetar med ekosystemtjänster på olika nivåer: regional planering, kommunal planering, byggande och fastighetsförvaltning.
Naturens tjänster i staden – till nytta och glädje!

Inom forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska” har en stegvis metod utvecklats för att identifiera och göra en samlad bedömning av ekosystemtjänster från grönska i staden. Inom forskningsprojektet studerades ekosystemtjänsterna klimatreglering, förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering, bullerdämpning, rekreation och välbefinnande. Dessutom kartlades delar av den biologiska mångfalden. En handbok för metoden har tagits fram.
Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska (Mistra Urban Futures)