Erosion

Erosion längs vattendrag, sjöar och kuster kan komma att öka i delar av landet. Det är en följd av ökad nederbörd och avrinning samt höjda havsnivåer.

Fem svenska myndigheter har samordnat informationen i sina underlag om ras, skred och erosion och beskrivit hur de kan tolkas. Syftet är att stötta kommunernas arbete med klimatanpassning. Kartunderlag om ras, skred och erosion omfattar en vägledning samt en kartvisningstjänst.

Naturanpassade erosionsskydd kan ofta användas för att lösa erosionsproblemen och samtidigt vara gynnsamma för den biologiska mångfalden. Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram en skrift som är tänkt att inspirera kommuner, länsstyrelser, myndigheter och konsulter till att börja använda naturanpassade erosionsskydd längs stränderna i vattendrag där åtgärder mot erosion behöver göras.

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram en metodik för att säkerställa hållbar utveckling av strandnära områden (pdf) där det finns risk för erosion, ras/skred och översvämning. Metoden kan användas som underlag för fysisk planering och klimatanpassning för ny bebyggelse liksom för befintlig bebyggd miljö.