Klimatscenarier

Klimatscenarier är viktiga hjälpmedel för att arbeta med klimatanpassning, och även för planering och beslut om utsläpp av växthusgaser. Med hjälp av scenarier kan samhällsaktörer dra slutsatser om vad olika verksamheter behöver rustas för.

Klimatscenarier för framtida klimat grundas på olika antaganden om hur stora utsläppen kan komma att bli. Syftet med scenarierna är inte att förutse framtiden, utan att konkretisera klimatutvecklingen främst beroende på halten växthusgaser i atmosfären. Scenarierna visar möjlig framtida utveckling, alltifrån en fortsättning av dagens utsläppstrender, till en mycket stor begränsning av framtida utsläpp. Resultaten ger underlag för beslut kopplat till anpassningsåtgärder eller utsläppsregleringar.

Klimatscenarier

SMHI har arbetat fram en interaktiv webbtjänst med klimatscenarier presenterade på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data. Här går det att välja mellan olika geografiska områden, klimatscenarier och klimatindex. Här finns också förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram.

Klimatscenarier smhi.se

Vägledning för klimatscenarier

En vägledning för SMHIs klimatscenarier ger stöd för att tolka och använda klimatscenarier, med dess möjligheter och begränsningar. Klimateffektstudier beskrivs översiktligt och med fokus på hydrologiska effektstudier. Några enkla steg för att komma igång med klimatanpassning presenteras också.

Vägledning klimatscenarier

Detaljerade data från klimatscenarier

Detaljerad klimatinformation, nedskalad från regionala klimatscenarier, har tagits fram för användning på länsnivå. Resultaten finns beskrivna i en webbtjänst samt i länsvisa rapporter. Databasen SCID, Climate Index Database for Sweden, innehåller data för meteorologi och hydrologi i nutida och framtida klimat.

Framtidsklimat i Sveriges län - enligt RCP-scenarier, webbtjänst

Framtidsklimat i Sveriges län – enligt RCP-scenarier, länsvisa rapporter

Nedladdningstjänst för data, SCID

Rapport Klimatscenarier för Sverige - Bearbetning av RCP-scenarier för meteorologiska och hydrologiska effektstudier

Effektstudier för framtidens vattenförhållanden

Vilka scenarier kan användas för beslut kopplat till vattenförhållanden i ett förändrat klimat? Det gäller exempelvis åtgärder som beror på vattentillgång, torka, höga flöden, eller andra situationer kring sjöar och vattendrag. Här presenteras tre typer av hydrologiska effektstudier: analysen Förändrade framtida vattenförhållanden, Länsanalyser och Vattenwebb.

Framtidens vattenförhållanden