Kulturarv

Kulturarvet hotas av klimatförändringen. Nederbörd, fukt och skadegörare drabbar bland annat byggnader.

Genom det kostnadsfria GIS-verktyget Geokalkyl kan den översiktliga kostnaden för mark- och grundläggningsarbeten beräknas i ett tidigt planeringsskede. Verktyget är främst riktat åt kommuner som vill jämföra olika alternativ för bebyggelse, men även arkeologiska undersökningar, anpassa byggnader för klimatförändringarna, samt förbättra markstabilitet ges som exempel på dess användningsområden.

Med hjälp av en checklista framtagen av Länsstyrelsen Norrbotten kan skador på kyrkstäder förebyggas och åtgärdas. De skador som avses är angrepp som kan relateras till klimatförändringarna, såsom mossa, mögel, svamp, skadeinsekter, rost, och frostsprängning.

Rapporten "Långsamma skadeförlopp - god förvaltning för att förebygga fukt- och andra klimatrelaterade skador i byggnader" visar på klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

En av de viktigaste klimatanpassningsåtgärderna för kulturhistoriskt värdefulla byggnader är vård och underhållsplanering med preventiva åtgärder. 
 
Med anledning av att påväxten på sten ökar i ett fuktigare klimat, så ökar allmänhetens krav på tätare rengöring. Skriften "Vårda väl: Rengöring av sten"  pekar på nackdelar med för tät rengöring".

Med ökade vattenmängder och fler skyfall behöver stuprör och hängrännor vara väl omhändertagna. Mer information finns i "Vårda väl: underhåll av takavvattningssystem".

Hur vi kan arbeta förebyggande för att minska problem med skadedjur och svampangrepp på kulturhistoriska träbyggnader presenteras i broschyren Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhåll (pdf), Länsstyrelserna.

Hur påverkas kulturarvet i Västsverige (Västra Götalands och Hallands län) av klimatförändringarna? I det digitala kartverktyget www.kulturarvklimat.se finns länens kulturarv redovisade tillsammans med de kommande klimatförändringarna. För de 55 kommuner som finns i Västra Götalands och Hallands län kan man välja olika typer av kulturarv samt klimateffekter, för att se hur påverkan kommer att bli.

Utredningen "Kulturarv för framtida generationer - med klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv" beskriver de samlade effekterna och pekar ut det fortsatta arbetet. En kontakt- och länksamling (pdf) har också tagits fram i anslutning till arbetet. Läs mer på Västarvets webbsida för klimatförändringar och kulturarv, eller på Bohusläns museums samlingssida för utredningen samt information och andra verktyg relaterade till klimat och kulturarv.

I rapporten "Blekinges kulturmiljöer– översvämning till följd av ett förändrat klimat" delar Länsstyrelsen Blekinge med sig av vilka statligt skyddade kulturmiljöer och ett urval övriga kulturmiljöer i Blekinge som hotas av översvämning i ett framtida klimat samt av ras, skred och erosion.

I konferensrapporten "Forum för klimat och kulturarv 2017" har Riksantikvarieämbetet sammanställt konferensens olika delar och slutsatser.

Mer guider och vägledning för det byggda kulturarvet finns under sidan Byggnader.