Åtgärder vid värmeböljor i Botkyrka

I Botkyrka kommun har arbetet för att minska hälsoriskerna vid värmeböljor kommit långt. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har personalen fått kunskap om värmeböljor och checklistor att följa vid varning för värmebölja. Ifall det behövs kan extra personal kallas in på äldreboenden för att garantera en säker vård och omsorg.

Botkyrka kommun upplevde en värmebölja 2010 som bland annat orsakade problem på ett äldreboende. Brukarna mådde dåligt i värmen och personalen hade svårt att arbeta fullt ut och ta hand om dem på bästa sätt. Det blir inte lika varmt i Sverige som längre söderut men vår anpassning till höga temperaturer är lägre vilket skapar en sårbarhet för värmeböljor. Forskning visar att den dagliga dödligheten ökar med ca 10 % om temperaturen når 27 grader eller mer 3 dygn i rad, och att den ökar med ytterligare 10 % om temperaturen når 30 grader eller mer 3 dygn i rad.

Botkyrkas arbete med värmeböljor

Arbetet för att minska hälsoeffekterna av värmeböljor i Botkyrka började när de gick med i ett projekt inom forskningsprogrammet Climatools. Det gick ut på att skapa ett verktyg för kartläggning av hur många i kommunen som var särskilt utsatta vid värmeböljor och var de bodde. Personal från kommunen samarbetade med experter från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i en projektgrupp för att genomföra projektet.

Med kunskapen från forskningsprojektet började den kommunala delen av arbetsgruppen jobba parallellt med att höja beredskapen för värmeböljor i kommunen. Inom vård- och omsorgsförvaltningen ökades medvetenheten om värmeböljor och det infördes checklistor som ska användas vid värmeböljor. För att långsiktigt säkerställa beredskapen ingår värmebölja som en punkt i kommunens regelbundna inspektioner.

På äldreboenden i kommunen finns det nu också möjlighet att kalla in extra personal vid en värmebölja. Kommunen har även köpt in fläktar och planerar att framtida äldreboenden och förskolor ska byggas med lokaler som klarar av att tillgodose kylbehov även vid värmeböljor.

Finansiering

Höjd beredskap för värmeböljor har tagits in som en naturlig del av kommunens arbete med riskhantering och har behandlats inom ordinarie verksamhet utan att extra pengar tillförts. Det som kostat är främst arbetstid för de fyra personer på kommunen som arbetat mest med Climatoolsprojektet. Det pågick i 1,5 år och varje person fördelade cirka 3 månaders heltidsarbete över perioden.

Anpassning lönar sig

Botkyrka kommun bedömer att de har varit bättre rustad för värmeböljan 2018, eftersom de väckt frågan om faran med värme redan 2010/2011.  

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.