Naturmiljö

Klimatförändringarnas följder på ekosystemen kommer att påverka möjligheten att nå flera av de nuvarande miljömålen och även påverka dessas relevans.

Det gäller bland annat miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Storslagen fjällmiljö och Myllrande våtmarker. Som en indirekt effekt av klimatförändringar påverkas ekosystemtjänster med effekt för skogsbruk, jordbruk, rennäring, fiske, turism och friluftsliv.

Aktiva insatser kommer att krävas för att motverka förlust av vissa habitattyper eller arter som en konsekvens av klimatförändringarna. I detta sammanhang har Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram skriften Skyddad natur i ett förändrat klimat – grön infrastruktur i strandängar och ädellövmiljöer samt klimatanpassad skötsel av skyddad natur (Länsstyrelsen. Denna ger instruktioner om hur man kan gå tillväga vid revidering av en skötselplan för värdefulla naturtyper. Innehåller en checklista för skötselplaner och används både vid framtagande av nya samt vid revidering av gamla skötselplaner.

White arkitekter och Albaeco har i samarbete med bland annat Stockholms stad, Malmö stad och Stockholm Resilience Centre tagit fram en vägledning, Ekosystemtjänster i stadsplanering, med syfte att bidra till att ekosystemtjänster integreras i stadsplaneringen genom att tydliggöra hur de kan komma in i planprocessen. Råd, instruktioner och checklistor kring hur man konkret kan gå tillväga samt lista på relevanta aktörer, underlag, styrmedel och variabler på nationell, regional, översiktsplan- och detaljplannivå.
Projektresultat (Stockholms stad)

Ekosystemförtjänster - Från samråd till samfinansiering av ekosystemtjänster är en metod för aktörsdialoger som resulterar i finansieringsstrukturer för urbana ekosystemtjänster. Ekosystemförtjänsterna kan vara ett verktyg för att hantera en del av förändringarna i plan- och bygglagen från den 1 januari 2015. Metoden har utvecklats inom projektet c/o City och vill inspirera och ge redskap till planerare och byggherrar.
Projektresultat (Stockholms stad)

Genom att se och värdera ekosystemtjänster kan vi påverka vår framtida livskvalitet. Naturvårdsverket har tagit fram rapporten Guide för värdering av ekosystemtjänster (pdf). Innehållet är praktisk inriktat med en steg-för-steg-modell som illustreras i ett antal verkliga exempel, och kan användas i planering och beslut gällande exempelvis mark- och vattenanvändning. 

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram ett beslutsstödsverktyg för bedömning av miljö- och samhällsaspekter vid markanvändning (pdf).

EU-kommissionen har utfärdat riktlinjer för klimatanpassning för Natura 2000-nätverk, områden med högt biodiversitetsvärde: Guidelines on Climate Change and Natura 2000 - Dealing with the impact of climate change (pdf), samt tillhörande sårbarhetsanalys:Managing climate change for the Natura 2000 network (pdf)

Rapporten Naturanpassade åtgärder mot översvämning – Ett verktyg för klimatanpassning, framtagen av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, visar olika sätt att minska risken för översvämning på ett naturanpassat sätt. Rapporten beskriver hur man på ett naturanpassat sätt kan hålla kvar vatten i landskapet så att risken för översvämning nedströms minskar.