Översvämning

Ökad nederbörd och mer intensiva skyfall i kombination med höjda havs- och grundvattennivåer leder till ökad risk för översvämning.

Länsstyrelserna har tagit fram olika vägledningar för att underlätta planeringen inför översvämningssituationer. Handboken Stigande vatten - En handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden (pdf) fokuserar på översvämningsproblematik i Västra Götalands och Värmlands län och har delats in i tre olika problemområden: kust, inland och Vänern.  Handboken behandlar hur risken för översvämningar kan beaktas i den översiktliga planeringen, i detaljplanering samt bygglovgivning.

Handbok för klimatanpassad vattenplanering i Skåne syftar till att beskriva vilken hänsyn som måste tas i den fysiska planeringen redan idag för att hantera de vattenförhållanden som ett förändrat klimat kommer att innebära. Dessa är översvämning, kusterosion och stigande hav, vattenförsörjning och torka samt avloppshantering och markavvattning.

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall som ett stöd i fysisk planering. Skriften vägleder kommunerna om hur översvämning till följd av skyfall kan hanteras i samtliga skeden i planprocessen.

MSB:s översvämningskarteringar visar de områden som hotas av översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå. Syftet med översvämningskarteringarna är bland annat att vara ett planeringsunderlag för kommunernas översiktliga fysiska planering och som ett underlag för arbetet med de kommunala handlingsprogrammen. Karteringarna kan även vara ett stöd i räddningstjänstens övergripande planering av insatser. 
Översvämningskarteringar (MSB)

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram en metodik för att säkerställa hållbar utveckling av strandnära områden (pdf) där det finns risk för erosion, ras/skred och översvämning. Metoden kan användas som underlag för fysisk planering och klimatanpassning för ny bebyggelse liksom för befintlig bebyggd miljö.

Länsstyrelserna i Stockholm och Blekinge har tagit fram rekommendationer för på vilken nivå ny bebyggelse bör placeras vid kusterna. Här redovisas  bedömningar av hur bebyggelse kan placeras vid länens kuster med hänsyn till risken för översvämning.

I projektet ”Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige” har regnmängder, flöden, sårbarheter, ekonomisk värdering och åtgärder studerats i  svenska kommuner. Fokus för projektet var hantering av skyfall och översvämning av vattendrag och sjöar. Resultat och metoder presenteras i en webbaserad kunskapsbank.

Klimatförändringen kan få ödesdigra konsekvenser för elsäkerheten. Elsäkerhetsverket har tagit fram information om hur elskador kan förebyggas. 
Klimatanpassad elsäkerhet

Rapporten Naturanpassade åtgärder mot översvämning - Ett verktyg för klimatanpassning, framtagen av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, visar olika sätt att minska risken för översvämning på ett naturanpassat sätt. Rapporten vänder sig främst till kommuner och syftet är att höja kunskapsnivån så att rätt åtgärder utförs på rätt plats och på rätt sätt. Här beskrivs bland annat organisation, planering, underlag och exempel på åtgärder.

SMHIs kunskapsmaterial Markavvattning - att leda bort vatten beskriver åtgärder som dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning.

Mer kring översvämningar finns att läsa under Vattenförvaltning och Skyfall.

För att minska risken för översvämningar så kan hemsidan Klimatsäkrad stad vara till hjälp. Här ges ett helhetstänk kring grå (hårdgjorda ytor) och gröna (vegetation) dagvattenlösningar. Det finns även fördjupande delar med beslutsstöd, riktlinjer och metodik vid utformning och dimensionering av olika dagvattenlösningar.
Klimatsäkrade Systemlösningar för Urbana Ytor - Ett VINNOVA-projekt (RISE)