Utbildningsmaterial

Många myndigheter tar fram olika typer av utbildningsmaterial med koppling till klimatanpassning. Nedan listas material för den som vill lära sig mer.

Webbutbildning

Boverket har tagit fram en webbutbildning hur man kan hantera nuvarande och framtida klimatrelaterade risker i samhällsplaneringen och därigenom minska samhällets sårbarhet.
Boverket - Klimatanpassning i planeringen

Studiematerial

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utvecklat skolmaterial för barn och ungdomar från förskolenivå och ända upp till gymnasiet. Här hittar du elevmaterial, lärarhandledning, fakta och länktips, där en del handlar om naturolyckor och klimatanpassning.
MSBs skolmaterial

SGI har tagit fram en skolbok om geoteknik. De geotekniska riskerna för naturolyckor förväntas öka på grund av klimatförändringarna.
SGIs skolbok om geoteknik

SGU har utvecklat en digital skolsatsning om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering.
SGUs digitala skolsatsning "Geologisk"

SMHI har tagit fram ett utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning. Här finner man allt från arbetsmaterial och pedagogiska exempel till ordlistor och externa länkar till pålitliga källor kopplade till olika aspekter av klimatfrågan.
SMHI - Utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning

Film

Kortfilmer om klimat och klimatanpassning

Filmen "Klimatanpassning i Sverige" (SMHI) visar exempel på arbete med klimatanpassning i Sverige.

Filmen "Urban Water Vision" (SMHI) förklarar nödvändigheten av nedskalning av klimatmodellers resultat för att kunna göra anpassningar för framtida intensiva nederbördstillfällen i städer.

Filmen "Stigande hav" (SMHI) belyser vilka processer som är inblandade vid förändringar i havsnivån, hur detta påverkar svenska kuster i olika stor grad samt vilka effekter det kan få på samhället.

Spel

MINECRAFT är ett spel med stora möjligheter att belysa olika aspekter av klimatanpassning. Med hjälp av SGUs mod "BetterGeo" kan man samtidigt öka förståelsen och intresset för geologi och geologins betydelse för samhället. Denna modifikation innehåller förutom jordarter även fossil och achievements.
SGUs MINECRAFT modifikation "BetterGeo"