Integrera klimatanpassning i pågående kommunalt arbete

Många kommuner står inför att lyfta in klimataspekter och klimatanpassning i olika pågående kommunala arbetsprocesser. I det här avsnittet har vi samlat hjälp och exempel som utformats för sådana arbetsprocesser.

Just nu finns det underlag och stöd för:

I Boverkets webbutbildning Klimatanpassning i planeringen finns svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur plan- och bygglagen reglerar. Utbildningen innehåller också exempel på åtgärder och arbetssätt kopplade till översiktsplanen och exempel på hur en detaljplan kan utformas för att kunna hantera det förändrade klimatet.

Länsstyrelsen Östergötland har skapat ett verktyg för hur kommuner kan ta fram en klimatanpassningsstrategi. Verktyget är uppdelat i sex steg med allt från hur man kan komma igång med klimatanpassning till genomförande av handlingsplanen.
Verktyg för kommuner som vill komma igång med klimatanpassning (Länsstyrelsen Östergötland, pdf)

För en kommun som vill få en överblick över sitt pågående klimatanpassningsarbete presenteras några sätt att kategorisera åtgärderna och hur man kan tänka för att integrera klimatanpassning i kommunalt arbete. Hjälpmedlet "Integration av klimatanpassning i kommunal verksamhet och planering (pdf)" är främst riktat mot den som leder ett sådant arbete.

Stöd och hjälpmedel kommer successivt att utvecklas för flera kommunala arbetsprocesser. Ytterligare områden där klimatanpassningsperspektivet bör integreras är exempelvis:

Förvaltningars och kommunala bolags strategiska planer, t.ex. VA-planer, dagvattenstrategier och grönstrukturplaner, policyer för kommunal infrastruktur och saneringsplaner

Kommunal myndighetsutövning/praktisk verksamhet, t.ex. större infrastruktursatsningar och beslut kring vattenverksamhet (t.ex. dikningsföretag).