För fastighetsägare

Det finns många sätt för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och boende att arbeta med klimatanpassning. Det är viktigt att förebygga skador till följd av klimatförändringar.

Vädret påverkar alla konstruktioner på sikt. Dels genom långsam påverkan med svag styrka och dels kort påverkan med kraftig styrka, så kallat extremväder. Temperatur, regn, översvämningar och snölaster är några faktorer som påverkar fastigheter, och förändringar kan innebära att riskerna ökar.

Viktigt att tänka på

När du som privat fastighetsägare planerar att genomföra en klimatanpassningsåtgärd är det viktigt att tänka på att den inte bryter mot gällande bestämmelser eller påverkar någon annan fastighetsägare eller verksamhet negativt. Undersök därför gällande bestämmelser i detaljplanen och i eventuella områdesbestämmelser eller, om det är aktuellt, i strandskyddslagstiftning. Innan du vidtar en åtgärd, glöm inte fråga din kommun om vilka lagar och regler som gäller.

Allmänna guider för husägare

Verktyget VisAdapt guidar husägare för att minska klimatrelaterade risker. Här samlas och visualiseras information från bland annat SMHIs klimatscenarier, nordiska myndigheters översvämningskarteringar samt existerande råd och riktlinjer från kommuner, myndigheter och försäkringsbolag.

VisAdapt

En broschyr och en film har tagits fram av Fastighetsägarna i Stockholm och handlar om klimatanpassning av fastigheten. Syftet är att uppmärksamma den inverkan som klimatförändringarna redan har på fastighetsägarens beslut i vardagen, till exempel för underhåll och vid nya investeringar.

Är din fastighet klimatsäkrad

En webbsamling med råd kring fastigheter har tagits fram av Länsförsäkringar. Syftet är att minska riskerna vid naturkatastrofer som åska, översvämning och storm.

Minska skadorna vid naturkatastrofer

Byggnader i förändrat klimat

Rapporten "Byggnader i förändrat klimat - bebyggelsens sårbarhet för klimatförändringars och extrema väders påverkan" togs fram av Boverket i anslutning till Klimat- och sårbarhetsutredningen år 2007. Här beskrivs bland annat konsekvenser av klimatförändringar och möjliga anpassningsåtgärder för fastigheter.

Byggnader i förändrat klimat (pdf)

Rapporten "Byggande för ett framtida ändrat klimat - fokus fuktsäkerhet" samlar och ger exempel på praktiskt tillämpbar kunskap till byggsektorn, både för ny- och ombyggnad. Rapporten är utgiven av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Byggande för ett framtida ändrat klimat - fokus fuktsäkerhet (pdf)

Rusta för översvämning

Broschyren Översvämningsskydd för småhus ger konkreta tips på hur man som ägare kan rusta sin fastighet. Råden är utformade av Närings- trafik och miljöcentralen i Österbotten.

I broschyren "Har du råd att ligga lågt" beskrivs ansvarsområden för fastigheter när det gäller översvämningar. Här finns också råd inför fastighetsköp och för skötsel av fastigheter. Broschyren är utgiven av Länsstyrelsen Skåne.

Har du råd att ligga lågt (pdf)

För att undvika källaröversvämningar finns några tips och råd på både små och stora saker du kan göra i ditt eget hus. Du får också råd om hur du kan skydda ditt hus med tekniska lösningar. Råden har utformats av VA Syd.

Klimatanpassa trädgården

Vid stora regn och skyfall får vi stora mängder vatten som behöver ha någonstans att ta vägen och saktas ner på vägen mot dagvattenledningarna. VA Syd ger tips om hur du kan klimatanpassa din trädgård och samtidigt förebygga översvämning.

Elsäkerhet vid extrema vädersituationer

Elanläggningen i din bostad kan skadas av ras, skred, översvämning eller åska, samtidigt som du och dina nära riskerar att skadas genom elchock eller brand. Här beskriver Elsäkerhetsverket vad du som bostadsinnehavare behöver tänka på i samband med en översvämning eller ras samt hur du kan förebygga skador.

Förhindra skador vid översvämning och ras

Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader

Hotet mot kulturhistorisk bebyggelse innebär bland annat ökad fuktighet i byggnadsmaterialet, genom både nederbörd och ökad luftfuktighet.

Länsstyrelsen Värmland har tagit fram skriften "Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader i Värmland - anpassning genom förebyggande underhåll" som genom att fokusera på förebyggande underhåll och träbyggnader ger generella råd som är användbara för många fastighetsägare.

Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader i Värmland (pdf)

Skriften Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader, framtagen av Länsstyrelsen i Uppsala,  fokuserar på de exteriöra skador som kan minskas med ett långsiktigt förebyggande arbete.

Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhåll (pdf)