Flöden

I ett framtida klimat väntas flödena i vattendragen förändras, både öka och minska. Ändringen varierar mellan olika delar av landet, men också mellan olika årstider.

Bäck

Förändringar i vattenflöden beror till stor del på hur nederbörden förändras, men även på temperaturförändringar som påverkar snösmältning och avdunstning.

Vad gäller medelvattenflöden väntas en minskning i de östra delarna av Götaland och Svealand, medan en ökning kan ses i stora delar av Norrland. De höga flödena väntas bli mer sällsynta i stora delar av norra Sverige, eftersom vårfloden inte beräknas bli lika kraftig.

I delar av södra Sverige däremot, kan de höga flödena bli mer vanliga. I sydöstra Sverige väntas låga vattenflöden sommartid bli vanligare till följd av ökad avdunstning.

Flödesförhållanden beskrivs i länsanalyser som gjorts på uppdrag av länsstyrelser, se länk i högerspalten.