Isläggning

I ett framtida varmare klimat förväntas isvintrarna i Sveriges sjöar samt i Östersjön att bli både kortare och mildare.

Av alla EUs medlemmar så är Sverige det land som har den längsta kuststräckan. Våra kuster och skärgårdar är inte bara en unik tillgång för rekreation och fiske, utan även en ovärderlig resurs för transport av varor till och från landet. Cirka 85 procent av Sveriges export och import transporteras via kommersiell sjöfart.

Att stora delar av Sveriges farvatten fryser till is varje år påverkar givetvis sjöfarten. Varje vinter kräver mellan ca 500 och 2000 fartyg isbrytarassistans för att ta sig till eller från svenska hamnar.

Havsisen kan under svåra vintrar även påverka annan infrastruktur såsom broar, passagerarfärjor och kustnära bebyggelse. Isläget försvårar ofta krishantering som t.ex. sjöräddning och oljesanering.

Framtiden bjuder på allt kortare isvintrar till havs

Nyis

För att analysera havsisutbredning i framtiden tar man hjälp av olika klimatmodellsscenarier. Dessa uppvisar vissa gemensamma mönster men också olikheter. De tydligaste gemensamma förändringarna under de kommande 100 åren är att isvinterns längd kommer att förkortas ytterligare och att isens geografiska utbredning kommer att minska.

I alla scenarier är förändringarna störst i söder, medan Bottenviken och norra Bottenhavet påverkas minst. Inget av scenarierna indikerar att havsisen helt kommer att försvinna från Östersjöregionen under nuvarande sekel, och det är viktigt att komma ihåg att variationerna år till år kommer att vara fortsatt stora. Det innebär att stränga isvintrar kommer att finnas även i ett framtida klimat, även om de kan bli färre.

Is på sjöar

De få studier som gjorts visar att även isvintrarna i sjöarna förväntas bli kortare i framtiden. Förändringarna väntas inträffar både på hösten med senare isläggning och på våren med tidigare islossning.