Skogsbruk

Svensk skogstillväxt kommer högst sannolikt att öka till följd av ett varmare klimat under kommande decennier, samtidigt som skaderiskerna också ökar.

Skog

I takt med att tillväxtsäsongen förlängs kommer tillväxten att öka i skogen. Med mildare vintrar kan hjortdjuren få ökad överlevnad och därmed beta ännu hårdare på tall- och lövplantor. Många skadeinsekter och vissa skadesvampar får bättre förutsättningar.

Rotrötan gynnas då spridningen framförallt sker när avverkningen görs under tillväxtsäsongen. Eftersom tillväxtsäsongerna förlängs kommer sannolikt allt större del av avverkningarna att ske under tillväxtsäsongen.  

Stormfällning, vårfrost och skogsbränder

Stormfällningarna kan öka då vattenstånden är högre under vintrarna och tjälen oftare uteblir. Varmare vårar ger tidigare tillväxtstart men ökar samtidigt risken för vårfrost. Det beror på att nätterna fortfarande är långa och temperaturskillnaden mellan dag och natt är stor.

Enligt de analyserade klimatscenarierna kan risken för skogsbränder öka påtagligt med störst risk i södra Sverige. Släckningskostnader beräknas komma att uppgå till 200-300 miljoner kronor årligen. 

Klimatzoner flyttar norrut

För närvarande flyttar klimatzonerna norrut med cirka tio kilometer per år. Skogsägare i norr kan kasta blickar mot södra Sverige när de funderar på vad den skog de skapar i dag kommer att utsättas för i framtiden.

Skogsägare i Götaland och i viss mån Svealand måste delvis tänka nytt eftersom de framtida klimatförhållandena kommer att bli mer som de vi idag finner söder om Östersjön.

Sprida riskerna

Det blir viktigare att försöka sprida riskerna på fler trädslag än tidigare och motverka ”förgraningen” som viltbetesproblemet redan idag bidrar till. Hjortdjurens selektiva bete innebär att trädslag som är eftertraktade ur födosynpunkt har svårare att klara sig i konkurrens med de trädslag som ratas av djuren. Detta leder till att exempelvis gran och björk gynnas. 

Att skapa blandskogar kan ge ökad säkerhet eftersom de flesta skadeinsekter och flera skadesvampar är trädslagsspecifika. 

Körskador i skogen

Det blir viktigt att bygga och underhålla vägarna bättre, liksom att förbättra hänsynen till miljön, speciellt i fuktiga miljöer och vid rinnande vatten vid körning på otjälad skogsmark. Brist på tjäle förhindrar uttransport av virke från vissa områden. Varmare och mer nederbördsrika vintrar leder till blötare skogsmark och ökar riskerna för mer körskador i skogen.

Körskador har en negativ effekt på den biologiska mångfalden om naturliga våtmarker och vattendrag får ta emot slam och humus. Därav ökar behovet av skogsbilvägar som klarar milda vintrar.

Ökad efterfrågan

Sveriges roll som leverantör av biobränsle och trävaror förväntas öka ytterligare, till följd av satsningar på att minska användningen av fossila bränslen och minska utsläppen av koldioxid från cement- och plastindustrin. Träets konkurrenskraft gentemot metaller och andra material kan också komma att stärkas vid högre energipriser. Det beror på att framställningen av andra material är mer energikrävande jämfört med trävaror.