Energiförsörjning

Den svenska energiförsörjningen påverkas av väder och naturolyckor, och störningar i energiförsörjningen kan ge långtgående effekter i samhället. Genom klimatförändringen kommer det svenska energisystemet att utsättas för större påfrestningar i form av väder- och klimatpåverkan.

Ett framtida förändrat klimat kommer att påverka sårbarheten i den svenska energiförsörjningen. Ökad nederbörd och kraftigare skyfall leder till att risken för ras, skred och översvämning ökar.

Andra exempel på väderrelaterade hot som eventuellt kan öka är extrema värmeböljor, storm, åska, blötsnö och nedisning. Dessa väderfenomen utgör redan idag hot mot det svenska energisystemet.

Tryggheten i energiförsörjningen kan även påverkas av förändringar med avseende på det årliga mönstret för energianvändning, tillrinningsmönster för vattenkraften, högre kylvattentemperaturer och förändringar i biobränslehanteringen.

Var för sig utgör inte någon av dessa förändringar en uppenbart större sårbarhet i energiförsörjningen, men i kombination kan de medföra att robustheten i den svenska energiförsörjningen försvagas.

Störst effekter regionalt och lokalt

Det är få väderrelaterade hot som ger upphov till landsomfattande störningar, utan effekterna väntas bli störst lokalt och regionalt. Ledningsburna system är utsatta för en större risk, eftersom de dras långa sträckor. Ledningar går även genom, eller över, områden där marken har sämre bärighet, för att nå fram till anläggningar och bebyggelse.

Oönskade händelser i energisystemet kan uppstå till följd av många olika typer av väderhot, och även i kombination med andra omvärldsfaktorer. För tredje part kan följdeffekterna leda till begränsad tillgång till energi, höga priser på energi och/eller avbrott i leveransen.

Eftersom en trygg energiförsörjning berör så många så kommer insatser på nationell, regional och kommunal nivå att behövas. Energimyndigheten har föreslagit åtgärder för branschorganisationer, privatpersoner, företag, forskningsfinansiärer, kommuner, myndigheter och regering. Elsäkerhetsverket har utformat råd för privatpersoner, ägare av anläggningar, verksamma inom fysisk planering och byggande mm.