Fysisk planering och bebyggelse

Den fysiska planeringen erbjuder möjligheter till långsiktigt och förebyggande klimatanpassningsarbete för framtidens bebyggelse och infrastruktur.

Byggkran reflekteras i glasbyggnad

Strandnära bebyggelse och områden som redan idag ofta utsätts för översvämningar är speciellt utsatta för effekterna av ett förändrat klimat. Detta gäller såväl längs sjöar och vattendrag som i kustnära områden. Det kan bli större problem med översvämningar då det väntas bli intensivare och mer frekvent nederbörd i framtiden.

Ändrade grundvattennivåer och portrycksförhållanden påverkar risken för ras och skred. Förändrade grundvattenförhållanden och portryck får också markkemiska konsekvenser. Risken för kusterosion är relaterad till havets nivåförändringar.

Bebyggelse påverkas också mer direkt av exempelvis förändrade snö- och vindlaster. Genom ett varmare och fuktigare klimat ökar risken för problem med fukt och mögel. Uppvärmningsbehovet minskar, samtidigt som behovet av avkylning ökar.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är i många fall särskilt sårbar för klimatförändringar då den ofta är gammal och lokaliserad till känsliga områden.

I kustnära områden finns ett stort antal miljöer och äldre städer av stor kulturhistorisk betydelse. Dessa områden och bebyggelser kommer att påverkas av bland annat stigande havsnivåer.

I PBL Kunskapsbanken finns information och vägledning om nya PBL, främst beträffande översiktsplan, detaljplan, lov och byggande samt plangenomförande. Under temaområde ”Klimat” kan du läsa mer om vad som gäller beträffande klimataspekter. Innehållet i Kunskapsbanken kommer att utvecklas och fyllas på efter hand.