Kommunikationer

Konsekvenserna av klimatförändringar kommer att bli betydande för ett flertal kommunikationssystem. Dessa innebär ofta långsiktiga investeringar och är uppbyggnad av strukturer och anläggningar som skall finnas kvar under lång tid. Det betyder att man redan idag bör ta hänsyn till att klimatet ändras under anläggningens livstid.

flygbild över motorvägar

Vägar och järnvägar måste tåla klimatets variationer. Här måste man ta hänsyn till ändrade risker för ras och skred, förändrade tjäle- och grundvattenförhållanden, samt att trummor och broar måste kunna släppa igenom tillräckligt med vatten under extrema förhållanden.

Ökat underhållsbehov

Kraftigare temperaturextremer tär på vägar och räls. Underhållet av väg- och bannätet påverkas också av hur fördelningen mellan regn och snö ändras under den kalla årstiden. Regionala temperaturändringar bör leda till skiftningar i behovet av sandning och saltning av vägbanorna och därmed påverkas även miljön, luftkvalitén och bilarna.

I samband med översvämningar kan miljöfarliga ämnen komma i omlopp när industriområden och deponier berörs. Flygfält och hamnar är ofta belägna i utsatta områden med avseende på höga vattenstånd och en eventuell förhöjning av havets nivå.

Isförhållanden och vågklimat

För sjöfartens del så är förändrade isförhållanden runt Sveriges kuster av betydelse. Färre svåra isvintrar minskar det framtida behovet av isbrytar-kapacitet. Konstruktioner längs kusten och till havs påverkas av hur vågklimatet, speciellt de mest extrema vågorna, kan komma att ändras.