Kulturarv

Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Fokus för klimatanpassning ligger på materiella värden som byggnader, föremål, miljöer och landskap.

Hällristning
Foto Vitlycke museum

Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv- och föremålssamlingar samt kulturmiljöer och kulturlandskap som överförs från generation till generation.

Drivande krafter bakom de klimatförändringar vi ser idag, industrialism och konsumism, är ofta kulturellt betingade. Kulturarvet är en resurs för att hämta kunskap från historien och kultur är en viktig framgångsfaktor för att skapa hållbar utveckling.

Klimatanpassning för kulturarv innebär åtgärder för att undvika eller mildra skador till följd av ett förändrat klimat. De flesta materials nedbrytningsprocesser påverkas av temperatur och luftfuktighet. Högre temperatur ger snabbare kemiska reaktioner och växlingar och förändringar i luftfuktighet påverkar nedbrytning av de flesta material.
 
Riskerna med ett förändrat klimat kan vara både omedelbara och tydligt iakttagbara som översvämningar, ras och skred. De kan även vara långsamma och svåra att identifiera som mögel och skadedjur. De långsamma effekterna kräver systematisk övervakning för att upptäckas i tid.

Mer växtlighet, till följd av klimatets förändringar, kan påverka intrycket av kulturlandskapet och försvåra traditionellt brukande. Kulturlämningar kan också påverkas negativt av ökad växtlighet i närområdet.

Många av riskerna för kulturarvet med ett förändrat klimat finns redan i dag, men kan komma att bli mer vanliga eller få större konsekvenser, dessutom samverkar de med varandra. Förebyggande arbete som riskanalyser, övervakning och underhåll är viktigt för att undvika och mildra skador för kulturarv.