Lantbruk och skogsbruk

Både lant- och skogsbruk är anpassade utifrån de klimatförutsättningar som råder på den geografiska plats där de bedrivs. En förändring av klimatet kan därför få långtgående konsekvenser för dessa branscher.

I Sverige skulle ett varmare klimat förlänga växtsäsongen vilket ändrar tidpunkter för sådd och skörd och ökar möjligheten till en breddning av antalet odlade arter inom jordbruket så väl som skogsbruk.

Klimatscenarierna pekar på att det blir mer nederbörd i stora delar av landet framför allt på hösten och vintern. Ökade vattenmängder betyder större behov av dränering, men det påverkar också markens bärighet för lantbruksmaskiner. I södra Sverige kan nederbörden under sommaren minska, vilket ökar behovet av bevattning i jordbruket samt risken för skogsbrand under framförallt sommaren.

En minskad utbredning av tjälen förväntas, vilket inom jordbruket skulle kunna leda till en ökad andel höstsådda grödor. Inom skogsbruket har man redan sett en problematik knutet till detta genom en ökad stormkänslighet hos skogsbestånden samt en förkortad säsong under vilken man kan gå in med tunga maskiner och skörda.

Annan problematik som kan uppstå är försämrad kvalité av träråvaran vid en snabbare tillväxt, introduktion av nya skadeinsekter och svampar samt förbättrade förökningsförhållanden för arter som redan existerar i landet.

Även djurhållningen står inför en stor utmaning. Å ena sidan kan djuren gå ute under en längre del av året och möjligheterna att vara självförsörjande med foder ökar. Men det varmare klimatet medför också risken för att nya djursjukdomar som tidigare endast funnits nere på kontinenten skall få fäste i landet.