Ras och skred

Klimatscenarier visar på både större och intensivare nederbördsmängder, vilket sannolikt bidrar till en ökad benägenhet för ras och skred inom stora delar av landet.

Ökad nederbörd påverkar jordens stabilitet negativt och ökar faran för skred och ras. Det beror på att ett ökat vattentryck i markens porer minskar hållfastheten. Ökad nederbörd kan också leda till ökad avrinning och erosion som påverkar släntstabiliteten. Intensiva regn och vattenmättade jordlager ökar också benägenheten för skred i moränmark och slamströmmar.

Känsliga ras- och skredområden

Skred i Vagnhärad, 1987
Skred i Vagnhärad 1987 Foto SGI

Det är främst landets västra och sydvästra delar samt områden längs östra kusten som får en ökad ras- och skredrisk vid ett förändrat klimat. Risker för ravinutveckling kan komma att öka i delar av Svealand, västra Götaland samt delar av mellersta och norra Norrland. Man räknar även med en ökad risk för moränskred och slamströmmar i södra Norrland och norra Svealand.

För att minska sårbarheten bör hänsyn tas till de ökade riskerna för ras och skred, vid fysisk planering och utformning av infrastruktur och byggnader.

Aktörer

SGI är den myndighet som ansvarar för det geotekniska området och ger stöd till länsstyrelser och kommuner i geotekniska säkerhetsfrågor som exempelvis risker för naturolyckor i form av ras, skred, erosion och konsekvenser av översvämning.

SGI fick 2012 ett regeringsuppdrag att nyttiggöra material från Göta älvutredningen och skredriskkartera inom myndighetens ansvarsområde.

MSB ansvarar för översiktliga stabilitetskarteringar av bebyggda områden med förutsättningar för ras och skred.