Slamströmmar

Ett förändrat klimat med mer nederbörd leder till att slamströmmar och moränskred kan öka. Planprocesserna för ny bebyggelse och infrastruktur behöver ta hänsyn till de ökade riskerna.

I branta slänter av exempelvis morän, uppstår skred oftast när jorden är vattenmättad efter en nederbördsrik period eller i samband med snösmältningen. Där en slänt är lång och brant kan vattenmättade jordmassor från ett högt beläget moränskred strömma vidare nedför slänten som en slamström.

Så länge som slänten är tillräckligt brant fortsätter slamströmmen sin rörelse nedåt, och längs dess väg påverkas marken och omgivningen av mycket kraftig erosion.

Ökade problem i framtiden

Klimatförändringar kommer i många områden att innebära att mängden nederbörd ökar, liksom antalet tillfällen med extrem nederbörd. Detta leder till ökad avrinning och erosion vilket i sin tur leder till ökad sannolikhet för och omfattning av moränskred och slamströmmar. I hög grad hotas människoliv men även byggnader, infrastruktur och annan egendom.
 
Det är väsentligt att hänsyn tas till detta i planprocessen för både ny bebyggelse och infrastruktur. Helst bör de här hoten undvikas helt genom en genomtänkt lokalisering av riskobjekten. I annat fall måste de ökade hoten förebyggas med olika skyddsåtgärder.