Databaser för klimatanpassning

Här presenteras några av de viktigaste databaserna där underlag för klimatanpassning inom olika områden kan hämtas. Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata. Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i den blå sökrutan.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

SamhällsplaneringTransportErosionRas och skred

Geoteknisk information för planeringsarbete med exempelvis översiktsplaner, detaljplaner och väg-/järnvägsplaner.

Ägare: SGI

Räddningstjänsttillämpningar för georelaterade naturolyckor

KrisberedskapErosionFörorenad markGrundvattenRas och skredSlamströmmar

Webb-baserade applikationer vid överhängande fara för ras, skred, slamströmmar och kemspill i känslig mark.

Ägare: SGI

Geodatalista för arbete med naturolyckor

KrisberedskapRas och skredÖversvämning

Geodatalistan beskriver vilka geodata inom naturolyckor (ras, sked och översvämningar) som sex olika myndigheter (Lantmäteriet, MSB, SGU, SGI, SMHI och Trafikverket) har producerat.

Ägare: MSB och Metria

Geodataguide för att förebygga naturolyckor

SamhällsplaneringKrisberedskapRas och skredÖversvämning

Geodataguiden ger vägledning för geodata relaterad till ras-, skred- och översvämningsproblematik. Guiden riktar sig främst till relativt vana användare av geodata hos landsbygdskommuner.

Ägare: MSB

TUVA - natur- och kulturvärden

KulturarvNaturmiljö och ekosystem

I TUVA går det att söka fram natur- och kulturvärden bland drygt 75 000 inventerade ängs- och betesmarker. Det går också att hitta utflyktsmål, växter, fåglar, insekter, svampar och lavar i TUVA eller hitta marker med gamla lador, stenmurar och källor.

Ägare: Jordbruksverket

Norsälven - skredrisker i ett förändrat klimat

SamhällsplaneringRas och skred

Skredriskanalysen utmed Norsälven har resulterat i en samlad översiktlig bild av risken för skred i dagens och framtidens klimat, för bebyggd såväl som ännu obebyggd mark och för områden med samhällsviktig infrastruktur. I datalagren visas sannolikhets-, konsekvens- och skredriskkartor utmed älven, samt ytterligare lägesbunden information. Utredningen blev klar 2015.

Ägare: SGI

Förutsättningar för stranderosion (havskust, större sjöar och vattendrag)

SamhällsplaneringNaturmiljö och ekosystemErosion

En översiktlig inventering av stranderosion har utförts längs hela den svenska havskusten, i vissa utvalda vattendrag och för stränder vid de sex största sjöarna. Arbetet har gjorts i samverkan med berörda kommuner.

Ägare: SGI

Göta älvdalen - skredrisker i ett förändrat klimat

SamhällsplaneringRas och skred

Kartering av riskerna för skred längs hela Göta älv med anledning av ett förändrat klimat med ökade flöden i älven. Uppdraget har inneburit en samlad riskanalys med beräkningar av sannolikheten för skred och värdering av de konsekvenser som skred kan ge upphov till. Utredningen har utförts under åren 2009-2011.

Ägare: SGI

Maringeologi, organiska miljögifter

Naturmiljö och ekosystem

Kartvisaren  ger en översikt av hur organiska miljögifter belastar Sveriges havsområden. Kartvisaren är ett stöd för att arbeta med planering eller forskning inom havsmiljö.

Ägare: SGU

Maringeologi, metaller och näringsämnen

Naturmiljö och ekosystem

Kartvisaren ger en översikt av hur utsläpp av näringsämnen och metaller belastar Sveriges havsområden. Exempel på analyserade ämnen är arsenik, bly, kvicksilver, uran och fosfor. Kartvisaren är ett stöd för att arbeta med planering eller forskning inom havsmiljö.

Ägare: SGU

Samhällssektorer
Klimateffekter