Nyhetsarkiv

Hur Europa påverkas av klimatförändringarna

Europeiska miljöbyrån har lanserat en ny tjänst som illustrerar hur bland annat torka, skyfall och översvämningar kan påverka vissa utvalda regioner i Europa i ett förändrat klimat. Det är en sammanställning av flera befintliga kartor och visar olika scenarier för framtiden.

Publicerad:

Klimatförändringar påverkar immunförsvaret

Forskare har för första gången konstaterat ett samband mellan olika fågelarters immunförsvar och de skilda klimatförhållanden där de lever. Forskarna vid Lunds universitet drar slutsatsen att när klimatet förändras kommer vissa djur att utsättas för sjukdomar som de inte kan hantera.

Publicerad:

Städer måste bli bättre på att involvera medborgarna

För att lyckas med att införa naturbaserade lösningar i kommuners klimatanpassningsarbete är medborgarnas medverkan en viktig pusselbit. En ny studie från Lunds universitet tittar på hur olika former och villkor kan bidra. Studien visar också att om man inte förbättrar dagens strukturer för att involvera medborgarna riskerar man att få oönskade effekter. 

Publicerad:

Länsstyrelsen i Norrbotten förbereder för invasiva arter

Hittills har Norrbotten berörts mindre av invasiva arter jämfört med södra Sverige. Länsstyrelsen i Norrbotten bedömer nu att i och med klimatförändringarna kommer problemen att öka. Främmande arter och invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald, men orsakar också stora problem för jord- och skogsbruk  och människor.

Publicerad:

Bli bättre på att använda klimatdata!

Vill du lära dig mer om hur du kan använda klimatdata för att utveckla olika klimattjänster eller planera arbetet med klimatanpassning? Copernicus C3S User Learning Services arrangerar nu en kurs inom just detta. Kursen är kostnadsfri och består av en online-kurs (2 webbseminarium, självstudier och uppgifter) och ett fysiskt seminarium i Oslo den 6 mars. Kursstart är den 19 februari.

Publicerad:

Nu kan kommuner ansöka om statsbidrag för att förebygga naturolyckor

Varje år kan kommuner ansöka hos MSB om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Ansökningsperioden för i år är nu öppen till och med den första augusti. Kommuner kan ansöka om bidrag för åtgärder som är planerade eller som redan är utförda. I en ansökan är det bland annat viktigt att hotbilden är noggrant utredd.

Publicerad:

Forskare visar på strategier för naturbaserade lösningar i städer

I en ny studie från Lunds universitet har forskare, tillsammans med praktiker, identifierat ett antal strategier för hur naturbaserade lösningar bäst implementeras i klimatanpassningsarbetet. Resultaten från studien visar även bland annat att de naturbaserade lösningarna kräver både mer personal och ekonomiska resurser, liksom vidareutbildning av personalen.

Publicerad:

Bättre samordning av näringslivets vattenhushållning

Sverige har en vattenkrävande industri och ett jordbruk där vatten är en viktig resurs. Som en del av regeringens fortsatta arbete med vattenförsörjningen ska näringslivets vattenhushållning samordnas. Arbetet kan innebära att stötta en ökad dialog mellan aktörerna, i syfte att främja erfarenhetsutbyte och samverkan.

Publicerad:

Utredning ska visa på hur vattenbrist kan hanteras

Vilka åtgärder bör prioriteras för att hantera vattenbrist, både på kort och lång sikt? Det utreds nu av SWECO, på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning. Åtgärderna kommer att prioriteras med utgångspunkt i miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier.

Publicerad:

Klimatanpassningsarbetet underlättas med en ”digital tvillingstad” 

En digital tvilling är en virtuell kopia av verkligheten. Ett nytt kompetenscentrum för utvecklingen av digitala tvillingstäder startar på Chalmers under början av 2020. Med en digital kopia av en stad och dess funktioner blir det lättare att planera staden – framför allt vid stora stadsutvecklingsprojekt som väntas pågå under flera decennier. Två områden är till exempel klimatanpassning och transportlösningar.

Publicerad:
År
Månad