Nyhetsarkiv

Mål för hur skogsbruket kan klimatanpassas tas fram

Skogsstyrelsen har inlett ett arbete med att ta fram mål för hur skogsbruket kan klimatanpassas. De ska ringa in vilken omställning som behövs men även ta fram en handlingsplan för hur målen ska kunna nås.

Publicerad:

Minskad algblomning med flytande våtmarker

I ett förändrat klimat kan antalet dagar som gynnar algblomning komma att öka. I Arvika ska man minska algblomningen och därmed förbättra vattenkvaliteten genom fosforreducerande anläggningar i form av skärmväggar och flytande våtmarker.

Publicerad:

Ny rapport från Global Comission on Adaption

Rapporten ”Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience” lanseras idag av Global Comission on Adaption. Rapporten visar att en ökad klimatanpassning kan ge både ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar om anpassningen görs i tid och på rätt sätt.

Publicerad:

Konferens lyfter ekonomiska risker i ett förändrat klimat

Hur kan de ekonomiska risker som följer med klimatförändringarna hanteras? Klimatets påverkan på finansiella system, vikten av hållbara investeringar och möjligheterna att minska klimatrelaterade risker. Det är frågor som kommer att diskuteras vid en stor konferens den 9-10 oktober i Östersund. Anmälan är öppen til 20 september.

Publicerad:

Nya europeiska exempel på klimatanpassning publicerade

Climate-ADAPT, EUs webbplattform för klimatanpassning, publicerade nyligen nya klimatanpassningsexempel. Exemplen rör lantbruk, översvämningsskydd, stadsplanering och innovativa metoder för anpassning. Flera är hämtade från medelhavsområdet medan andra kommer från Tyskland och Storbritannien.

Publicerad:

Ny EU-rapport om klimatanpassning av lantbruket i Europa

Produktionen för både grödor och boskap förväntas minska i Europas södra delar och medelhavsregionen. Vissa regioner kan även tvingas överge produktionen helt och hållet, enligt den nya rapporten från European Environment Agency (EEA).

Publicerad:

Grön infrastruktur har lett till mindre översvämningsskador

En unik studie över bostadsområdet Augustenborg i Malmö visar att den ”gröna” ombyggnaden som gjordes i slutet av 1990-talet har gett resultat. Översvämningsskadorna vid skyfall har minskat kraftigt sedan ombyggnationen. En jämförelse med andra områden visar också att Augustenborg klarat sig långt bättre än områden utan grön infrastruktur.

Publicerad:

Klimatvandringen ”Fyra grader varmare” lanseras i Stockholm

Genom appen Tidsmaskinen lanseras nu en guidad klimatvandring genom Stockholm. Den visar upp historiska klimatavtryck, framtida stadsutmaningar och vetenskapsbaserade lösningar när klimatet förändras. Den guidade turen heter ”Fyra grader varmare” och har utvecklats av Bolincentret för klimatforskning och Vetenskapens Hus.

Publicerad:

Utlysning av nya medel för klimatanpassning av samebyar

Sametinget och länsstyrelsen har utlyst nya medel till samebyar för handlingsplaner inom klimatanpassning, samt klimat- och sårbarhetsanalyser. Medlen ska möjliggöra en samlad bild av hur klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för renskötseln, och samtidigt öka förmågan att identifiera problem och åtgärder.

Publicerad:

Global ekonomisk nedgång om temperaturökningen når fyra grader?

Forskare menar att världens länder kommer att drabbas hårt ekonomiskt av de extremväder som en global ökning av medeltemperaturen på fyra grader till år 2100 skulle innebära. Bland annat beräknar man att USA kan förlora hela 10,5% av landets BNP. Om Parisavtalet uppfylls och medeltemperaturen stannar vid två grader väntas USAs BNP ändå minska med omkring 2%.

Publicerad:
År
Månad