Lagar och regler

Klimatförändringen kommer att påverka större delen av samhället och klimatanpassningsarbetet berörs av många olika lagar och regelverk. De viktigaste är Miljöbalken och Plan- och bygglagen.

Klimatanpassning handlar både om att ta hand om det som redan finns och att utveckla samhället robust. Anpassning tittar därmed bakåt såväl som framåt i tiden. Regler tittar mest framåt och styr förändringar. Sällan kan regler förändra det som redan finns.
 

Lagar och regler

Klimatanpassning behandlas inte som något enskilt ämne i lagstiftningen utan frågan måste tas upp i sitt sammanhang inom olika ämnesområden.

De viktigaste lagarna för klimatanpassning är Plan- och Bygglag (PBL 2010:900) och Miljöbalk (MB 1998:808). Klimatanpassning som omfattar ny eller förändrad bebyggelse ska utföras i enlighet med PBL eftersom det där ingår bestämmelser om byggande och planläggning av mark och vatten. Miljöbalken tolkas parallellt med övrig lagstiftning och här finns bestämmelser om hur naturen ska skyddas och allmänna hänsynsregler.

Övrigt lagmaterial som är relevant vid klimatanpassning handlar om skydd mot olyckor, gemensamma anläggningar och kulturarv.