Forskning/utbildning i Sverige

Det finns utbildningar och forskning, både i Sverige och internationellt som berör klimatanpassning. Här har vi samlat länkar till svenska forsknings- och utbildningsmiljöer med inriktning mot klimatanpassning. 

Centrum för klimat och säkerhet, Karlstad universitet

Centrum för klimat och säkerhet är ett nationellt kunskapscentrum vid Karlstads universitet finansierat av myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vid sidan av renodlad forskning bedriver centrumet utbildningsinsatser riktade bland annat till yngre målgrupper vid skolor. Man medverkar även i universitetskurser och program i ämnet riskhantering, som erbjuds från grundläggande till avancerad nivå. Flera av kurserna ingår i masterprogrammet Riskhantering i samhället. Centrumet har även tagit fram pedagogiskt material i form av interaktiva spel och rollspel med bäring på klimatanpassningsfrågor och riskhantering.

Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, Linköpings universitet

Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) vid Tema Miljöförändring, Linköpings Universitet är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som ställer klimatproblemet i sitt sammanhang tillsammans med andra åtgärder för hållbar utveckling, såsom minskad miljöpåverkan och hushållning med naturresurser. Klimatanpassningsperspektivet berörs vid olika terminskurser som ges vid kandidatprogrammet för miljövetenskap, Tema Miljöförändring. Ämnen som berörs här är exempelvis risk- och sårbarhetsanalys, kommunalt arbete med klimatanpassning, stadsplanering och vattennära byggande. Även ett internationellt masterprogram Science for Sustainable development inkluderar klimatanpassning som ett tema, med bland annat kurserna Climate Science and Policy samt Sustainable Resource Management.  

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC

Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) är en centrumbildning som är placerad vid naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. CECs huvudfokus är forskning, utbildning och kommunikation i Miljövetenskap samt miljö- och klimatforskning. Vid centret bedrivs en masterutbildning i tillämpad klimatstrategi, den enda i sitt slag i Sverige.

BECC, Biodiversitet och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat, är ett strategiskt forskningsområde där Lunds och Göteborgs universitet samarbetar. Visionen är att skapa ett ledande tvärvetenskapligt forskningsprogram om relationerna mellan klimat, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL bedriver forskning inom hela miljö- och hållbarhetsområdet. I maj 2015 publicerades i samarbete med Svensk Försäkring en rapport ”Klimatanpassning 2015 – så långt har kommunerna kommit” (pdf).

Stockholm Environment Institute, SEI

SEI är ett internationellt forskningsinstitut med huvudkontor i Sverige. Vid SEI bedrivs forskning om miljö och utvecklingsfrågor där ett specifikt tema handlar fokuserar på att minska klimatrisker: Reducing Climate Risk.

Umeå Centre for Global Health Research

Vid Umeå Universitet, Umeå Centre for Global Health Research, bedrivs forskning om klimatförändringar och hälsa.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Vid SLU bedrivs forskning med relevans för klimatanpassning både i Sverige och internationellt, bland annat vid institutionen Stad och land och speciellt inom ämnesområdet ”landsbygdsutveckling”. Vid samma institution finns även Sidas helpdesk för miljö och klimatförändringar som bistår deras personal med relevant kunskap i internationella utvecklingsprojekt.

NORD-STAR

NORD-STAR är ett nordiskt forskningsnätverk finansierat av Nordiska Ministerrådet. NORD-STAR bedriver forskning om sårbarhet och anpassning inom tre fokusområden; 1) Markanvändning, 2) Energiomställning och 3) Försäkring och finansiering.

Mer om svensk forskning kring klimatanpassning

I utredningen Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat ingår som en bilaga "Svensk forskning om klimatanpassning inom styrning och planering(pdf)". Här görs nedslag inom tre huvudområden i vilka kunskapen ökats genom svensk anpassningsforskning. De tre huvudområdena för kunskapsökning är: Klimatanpassning på offentliga aktörers agenda, Verktyg för att stimulera och stödja klimatanpassning och Klimatanpassning och stadsplanering.