Nationella utredningar

Regeringen har tillsatt en rad större utredningar och lagt förslag kring klimatanpassning. Exempel är Klimat- och Sårbarhetsutredningen och Underlag till Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat. Här presenteras några av de viktigaste.

Nationell strategi för klimatanpassning

Regeringen presenterade i mars 2018 en nationell strategi för klimatanpassning i syfte att långsiktigt stärka klimatanpassningsarbetet och den nationella samordningen av detta arbete. I propositionen föreslås två ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) som syftar till att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatets förändring.

Nationell strategi för klimatanpassning

Ett stärkt arbete för anpassning till ett förändrat klimat

Regeringen tillsatte i november 2015 en utredning som ska analysera hur ansvaret fördelas mellan staten, landstingen, kommunerna och enskilda i fråga om att vidta åtgärder för att anpassa pågående och planerad markanvändning och bebyggd miljö till ett gradvis förändrat klimat. Utredaren ska också analysera eventuella hinder och begränsningar i lagstiftningen för genomförande av anpassningsåtgärder. Vid behov ska författningsförslag lämnas.

Utredning för att stärka klimatanpassningen i Sverige (Regeringskansliet).

Kontrollstation 2015

I mars 2015 slutrapporterade SMHI sitt regeringsuppdrag ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat” och lade fram en rapport innehållande rekommendationer på hur den svenska klimatanpassningen bör bedrivas i framtiden.

Kontrollstation 2015

Sammanställning uppdrag

Våren 2010 slutfördes en sammanställning av myndigheters uppdrag och aktiviteter inom klimatanpassning som presenteras i rapporten Klimatanpassning i Sverige – en översikt (pdf).

En sammanhållen klimat- och energipolitik

2008 publicerade regeringen Propositionen 2008/09:162 ”En sammanhållen klimat och energipolitik” där kapitel 9 (s. 157-194.) behandlar anpassning till ett förändrat klimat. 

Klimat- och sårbarhetsutredningen

2007 slutfördes uppdraget och i dess slutbetänkande Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter (SOU 2007:60) gavs en rad förslag på anpassningsåtgärder.

Klimat- och sårbarhetsutredningen