Länsvisa klimat- och sårbarhetsanalyser

Nu finns regionala analyser av dagens och framtidens klimat för ett antal svenska län. Klimatanalyserna beskriver situationen med hänsyn till ett klimat i förändring och med avseende på de områden som innebär störst risk och sårbarhet, för respektive län.

Underlaget för klimatanalyserna grundar sig på observationer och analyser gjorda i Sverige, samt scenarier från den internationella klimatforskningen.