Nationellt

Ingen nationell myndighet har idag övergripande ansvar för klimatanpassningsfrågan men många centrala myndigheter har genom sina respektive sektorsansvar en viktig roll i klimatanpassningsarbetet. Ett 30-tal myndigheter arbetar med förebyggande åtgärder, ökad kompetens och kunskap och verkar för bättre beredskap vid störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Boverket

Boverket är den nationella myndigheten för boende, byggande, stadsutveckling och samhällsplanering och har därmed det allmänna uppsiktsansvaret för plan- och byggnadsväsendet i landet. Verket har också till uppgift att inom sitt verksamhetsområde verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen. I verksamheten ingår även att ge råd och förmedla kunskap och erfarenheter till planerare och andra grupper. I många av myndighetens uppgifter men särskilt när det gäller förmedling av råd och kunskap måste hänsyn tas till klimatförändringarnas konsekvenser.

Boverket

Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för att det svenska energisystemet blir ekologiskt och ekonomiskt uthålligt, i samverkan med näringsliv, energiföretag, kommuner och forskarsamhälle. Bland annat ansvarar Energimyndigheten för delar av elcertifikatsystemet, bedriver särskilda insatser för vindkraft och arbetar med information.

Energimyndigheten är dessutom beredskapsmyndighet för olja, kol och gas, utövar tillsyn över nätföretagen och naturgasmarknaden samt bevakar och analyserar elmarknaden. På samma gång som ett förändrat klimat ger andra förutsättningar och behov för energiproduktion måste också hänsyn tas till sårbarheten för energiförsörjning och eventuella anpassningsbehov.

Energimyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten är en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för miljöhälsa och folkhälso­rapportering.

Folkhälsomyndigheten (f.d. Folkhälsoinstitutet)

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) startade sin verksamhet den 1 juli 2011 och ska arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag. Myndigheten har tagit över många ansvarsområden från Fiskeriverket, som i samband med inrättandet av HaV lagts ner. Dessutom har HaV tagit över den största delen av ansvaret för havs- och sötvattensfrågor från Naturvårdsverket.

HaV har ansvaret för miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Myndigheten ska ge länsstyrelser och kommuner tillsynsvägledning i en rad olika frågor som till exempel vattenverksamhet, vattenskyddsområden och enskilda avlopp.

Andra uppdrag som regeringen gett myndigheten är att ha det övergripande ansvaret inom HELCOM (konventionen om skydd för Östersjöns marina miljö) och OSPAR (konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten) samt att utveckla den nationella havsplaneringen.

Havs- och vattenmyndigheten

Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet inom det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring. Jordbruksverkets vision är att stärka den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Att jobba för en god jordbruksproduktion i ett förändrat klimat är en del av den visionen.

Jordbruksverket arbetar med klimatanpassning bland annat inom områdena vatten i odlingslandskapet, framtida behov av växtskydd och smittsamma djursjukdomar.

Jordbruksverket

Lantmäteriet

Lantmäteriet kartlägger Sverige och förser samhället med fastighetsinformation, kartor och geografisk information. Myndigheten sätter även gränser och säkrar ägandet av fastigheter genom att ansvara för fastighetsbildning och fastighetsinskrivning.

Kunskapen om Sveriges geografi och dess fastigheter gör Lantmäteriet till en viktig aktör när det gäller att ta fram planerings- och beslutsunderlag för klimatanpassningsarbetet.

Lantmäteriet

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten, att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor. Denna uppgift blir både viktigare och mer komplex i och med klimatförändringarna. Myndigheten arbetar med hållbarhets- och klimatanpassningsfrågor på olika sätt, bland annat inom dricksvattenförsörjning, livsmedelsproduktion, matvanor och matsvinn.

Livsmedelsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB samordnar, inriktar och stödjer arbetet med att förebygga och hantera naturolyckor för att alla aktörer ska kunna ta sitt ansvar både i dag och i framtiden. MSB stödjer kommuner och länsstyrelser i deras arbete med att identifiera vilka risker för naturolyckor som finns inom deras geografiska område. Det görs genom att ta fram kartor över områden med översvämningsrisk, ras och skredrisk samt aktuella brandriskprognoser.

För kommuner som har identifierat riskområden för naturolyckor inom bebyggda områden finns det möjlighet att söka ekonomiskt stöd till förebyggande åtgärder hos MSB.

MSB har beredskap för att bidra vid hanteringen av allvarliga olyckor, kriser och katastrofer både i Sverige och internationellt. När kommunens och regionens egna resurser inte räcker till, har MSB förstärkningsresurser inom områdena oljeskydd, skogsbrand, farliga ämnen och översvämning.

MSB

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är central förvaltningsmyndighet på miljöområdet och verkets arbete ska syfta till att främja hållbar utveckling med utgångspunkt i de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen och strategierna. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet "Begränsad klimatpåverkan" och bidrar med expertkunskap gällande många frågor som rör klimatanpassning, till exempel biologisk mångfald.

Naturvårdsverket bistår även med expertkunskap vid Sveriges medverkan i internationella sammanhang som till exempel EU och den Europeiska miljöbyrån (EEA). Detta omfattar idag även klimatanpassning, t.ex. inom ramen för EU:s andra klimathandlingsprogram och klimatkonventionens femåriga handlingsprogram för klimatanpassning.

Naturvårdsverket

Post- och telestyrelsen

PTS är den myndighet som bevakar elektronisk kommunikation och post, områden som är mer eller mindre klimatkänsliga. Begreppet elektronisk kommunikation inkluderar telekommunikationer, IT och radio.

Post- och telestyrelsen

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är en nationell myndighet med ansvar för frågor om kulturmiljön och kulturarvet. Kulturvärden ska tas till vara och bidra till ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer. I uppdraget ingår bland annat att stimulera till forskning och uppbyggnad av kunskap om kulturmiljöer, kulturminnen och kulturföremål samt att bedriva informations- och rådgivningsverksamhet. Myndigheten har också till uppgift att vårda och visa kulturmiljöer, bedriva arkiv- och biblioteksverksamhet, genomföra arkeologiska undersökningar på uppdrag samt bistå museer med förvaring av museisamlingar.


Riksantikvarieämbetet

Sametinget

Sametinget är en blandning av folkvalt parlament och statlig förvaltningsmyndighet med avgränsade och lagreglerade arbetsuppgifter. Det är främst rennäringens förändrade förutsättningar i ett förändrat klimat som berör Sametinget.

Sametinget

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket är ett affärsverk inom transportsektorn. Verket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. Verksamheten inriktas huvudsakligen på handelssjöfarten, men hänsyn tas också till fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen.

Uppdraget kräver förståelse för effekterna och anpassningsbehov till klimatets variationer idag och en framtida klimatförändring.

Sjöfartsverket

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är myndighet för tillsyn av skogsvårdslagen och bedriver rådgivning i skogsfrågor, stöd inom naturvårdsområdet, inventeringar och uppdragsverksamhet med inom skoglig verksamhet. Skogsstyrelsen verkar också för att nationella och internationella åtgärder vidtas i tillräcklig omfattning för att inte skogslevande arters fortlevnad eller skogsproduktionen ska hotas av klimatförändringar.

Skogsstyrelsen förmedlar kunskap till skogsägare och andra verksamma inom skogsbruket om hur klimatförändringarna kan komma att påverka skogsbruket. Informationen ska även innehålla möjliga anpassningsåtgärder i syfte att nå skogspolitikens jämställda mål. Myndigheten bedriver rådgivning främst till privata skogsägare men även till större skogsägare och bolag. Rådgivningen sker vid olika kontakter med skogsägare och skogsnäring, exempelvis temadagar, kurser och skogsträffar men också vid planläggning och individuell rådgivning på fastigheten.

Skogsstyrelsen

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges expert- och tillsynsmyndighet i frågor som gäller socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och hälso- och sjukvård. Klimatförändringen har redan (till exempel genom ökad fästingförekomst) visat sig ha vissa hälsoeffekter vilket föranleder åtgärder inom Socialstyrelsens ansvarsområden. I framtiden kan även andra sjukdomsspridare gynnas och förekomsten av exotiska sjukdomar öka.

Socialstyrelsen

Statens fastighetsverk

Statens Fastighetsverks uppdrag inkluderar förvaltning av statens egendomar, inklusive skog och mark på ett långsiktigt hållbart sätt vilket även innefattar inverkan av ett förändrat klimat.

Statens fastighetsverk

Statens geotekniska institut

SGI arbetar med frågor om mark och vatten i samband med planering och byggande, samt med forskning, rådgivning och information inom markanvändning, markbyggande, naturresursplanering och miljövård.

SGI har ett särskilt myndighetsansvar i skred- och rasfrågor samt stranderosion och skall som statens sakkunnigorgan i dessa frågor medverka till att minska riskerna i samhället, risker som starkt påverkas av klimatet och klimatförändringarna.

Statens Geotekniska Institut

Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA, är ett veterinärmedicinskt kunskapscenter specialiserat på djurs sjukdomar och smittämnen samt hur de sprids mellan djur, till människan och i miljön. Klimatförändringarna har redan och kommer ytterligare förändra smittspridning och sjukdomstyper.

Statens veterinärmedicinska anstalt

Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI arbetar med hela transportsektorn, inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys, beteenden samt vägkonstruktion, drift och underhåll. Detta är verksamheter som berörs av både dagens klimatvariationer och framtida klimatförändringar.

Statens Väg- och transportforskningsinstitut

Svenska kraftnät

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk, ansvarigt för statsnätet för elkraft och för den operationella driften av den svenska elförsörjningen. Svenska Kraftnät är beredskapsmyndighet inom elförsörjningen med uppgift att samordna elbranschens beredskapsåtgärder samt att fatta beslut om åtgärder i anläggningar.

Svenska Kraftnät är också den centrala dammsäkerhetsmyndigheten som följer utvecklingen inom området, verkar för att skador orsakade av höga flöden begränsas och visar på forskningsbehov. Svenska kraftnät har redan idag med klimatförändringarna som en del i sitt planeringsarbete för att säkra elförsörjningen.

Svenska Kraftnät

Sveriges geologiska undersökning

SGU är central myndighet för geologi och mineralfrågor, och förser kommuner, länsstyrelser, företag och myndigheter med information som underlag i miljöarbetet och för planering av infrastruktur. SGU svarar för det nationella miljökvalitetsmålet "Grundvatten av god kvalitet".

Sveriges Geologiska Undersökning

SMHI

SMHI tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. När det gäller att förutse översvämningar följer SMHI utvecklingen i landets vattendrag och varnar när bestämda varningskriterier uppnås.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning fungerar som en nod där relevant kunskap samlas och utvecklas och förmedlas till olika delar av samhället. På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör SMHI översiktliga översvämningskarteringar för många vattendrag i Sverige. Vid Rossby Centre görs scenarier av det framtida klimatet i norra Europa.

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en myndighet som hör till Näringsdepartementet och som arbetar för att skapa fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.

Myndigheten driver flera program och gör insatser som utgår från regionala förutsättningar och som ska utveckla lands- och glesbygden. Arbetet består bland annat av att förenkla för företag och entreprenörer, samla kunskap om tillväxtarbete och att samordna utvecklingsarbetet i regionerna.

Tillväxtverket samarbetar med andra myndigheter och organisationer för att underlätta företagandet i landet och tillgängliggöra information samt förenkla regler. Målet är en långsiktig hållbar tillväxt vilket är en samhällsstrategi som innebär att utvecklingen måste ske utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Tillväxtverket

Trafikanalys

Trafikanalys är sedan 1 april 2010 en kunskapsmyndighet som har i uppdrag att förse beslutsfattare med relevant kunskapsunderlag. Myndigheten analyserar transportpolitikens omvärld och dess framtida förutsättningar utifrån ett perspektiv som är samhällsekonomiskt effektivt för en långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Trafikanalys

Trafikverket

Trafikverket (ersätter Banverket och Vägverket) är den myndighet som sedan sin tillkomst den 1 april 2010 ansvarar för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Uppdraget kräver förståelse för anpassningsbehovet till dagens klimatvariationer liksom för en framtida klimatförändring

Trafikverket

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar med järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- vägtrafik-, körkorts- och yrkestrafikfrågor. De utformar regler och ger tillstånd, till exempel körkort och certifikat. Myndigheten ser till att det finns ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa.

Transportstyrelsen