Regionalt

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att samordna klimatanpassningsarbetet regionalt. Länsstyrelsernas verksamhetsområden omfattar bland annat naturvård och miljöskydd, social omvårdnad, kommunikationer, livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor, lantbruk, rennäring (i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län), fiske, jämställdhet mellan kvinnor och män, kulturmiljö, regional utveckling, hållbar samhällsplanering och boende, civilt försvar, krishantering i fredstid och räddningstjänst. Inom samtliga av dessa områden kan det vara relevant att beakta klimatanpassningsbehovet.

Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten för naturvård och miljöskydd enligt miljöbalken, men också för frågor rörande dricksvatten och dagvatten. I såväl prövning som tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt i naturvårdsarbetet bör de risker som kan förväntas med anledning av klimatförändringarna beaktas. Länsstyrelsen har även ett ansvar att tillhandahålla underlag till kommunerna för deras miljöarbete.

Länsstyrelserna har en viktig roll i att tillhandahålla planeringsunderlag till den kommunala fysiska planeringen och till andra typer av planering och projekt. I samband med klimatanpassning kan det innebära att sammanställa ett regionalt faktaunderlag om de förväntade klimateffekterna.

Länsstyrelsens medverkan i den fysiska planeringen regleras enligt plan- och bygglagen. Länsstyrelserna har en gransknings- och prövningsrätt där de ska bevaka att mellankommunala och statens intressen, de allmänna intressena samt behovet av skydd mot olyckshändelser och människors hälsa beaktas i kommunens fysiska planer.

Klimatproblematiken är ofta gränsöverskridande. Exempel på mellankommunala aspekter som länsstyrelsen ska bevaka är om åtgärder som är avsedda att minska översvämningsrisker/konsekvenser av översvämning i en kommun, ger negativa konsekvenser för en annan kommun nedströms. Översvämningsproblematiken berör ofta hela avrinningsområdet varför det är viktigt även med regional samverkan över länsgränser.

Länsstyrelsernas geografiska områdesansvar för kris och beredskap på regional nivå består bland annat i att informera, bygga och upprätthålla relevanta nätverk, verka för att regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs, verka för effektivt resursutnyttjande, ge en enhetlig inriktning av krishanteringsförberedelserna, samt att följa upp beredskapsförberedelserna.

Länsstyrelserna har förutom sitt ansvar för kris och beredskap dessutom ett tillsynsansvar för kommunernas räddningstjänst.

Länsstyrelsernas klimatanalyser

I de flesta fall har länsstyrelserna arbetat fram rapporter, analyser och annat material kring klimatanpassning i aktuell region. Informationen finns samlad på respektive länsstyrelses webbplats, se länkar i högerspalten.