Vem har ansvaret?

Ett stort antal centrala myndigheter är genom sina respektive sektorsansvar inblandade i klimatanpassningsarbetet. SMHI inrättade på regeringens uppdrag i januari 2012 ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Vem har ansvaret

På regional nivå har länsstyrelserna sedan 2009 ansvaret för klimatanpassningsarbetet. Det finns också flera exempel på pågående klimatanpassningsarbete på kommunal nivå. Även bland företag, branschorganisationer och forskningsfinansiärer finns det exempel på aktörer som tagit egna initiativ.

Naturvårdsverket har genom sitt ansvar för miljömålet "begränsad klimatpåverkan" ett övergripande nationellt ansvar för klimatfrågan.