Klimatscenarier

Klimatscenarier är viktiga hjälpmedel för att arbeta med klimatanpassning, men även för planering och beslut om utsläpp av växthusgaser. Med hjälp av scenarier kan man få en bättre förståelse för hur olika verksamheter påverkas av ett förändrat klimat.

Klimatscenarier för framtiden beräknas med hjälp av antaganden om hur stora utsläppen kan komma att bli. Syftet med scenarierna är att konkretisera klimatutvecklingen, främst beroende på halten växthusgaser i atmosfären. Scenarierna visar varianter på möjlig framtida utveckling, alltifrån en fortsättning av dagens utsläppstrender, till en mycket stor begränsning av framtida utsläpp. Resultaten ger underlag för beslut kopplat till anpassningsåtgärder eller åtgärder för att minska utsläppen.

Klimatscenarier

En interaktiv webbtjänst med klimatscenarier presenterar kartor,  diagram och nedladdningsbara data. Här går det att välja mellan olika geografiska områden, klimatscenarier och klimatindex. Här finns också förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram.
​​​​​​​Klimatscenarier​​​​​​​

Globala uppvärmningsnivåer

Webbtjänst som visar hur klimatet förändras regionalt vid 1,5 respektive 2 graders global temperaturökning. Här finns också förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram.
Globala uppvärmningsnivåer (SMHI)​​​​​​​

Vägledning för klimatscenarier

En vägledning för SMHIs klimatscenarier som ger stöd för att tolka och använda klimatscenarier, och visar på deras möjligheter och begränsningar. Översiktlig beskrivning av klimateffektstudier med fokus på hydrologiska effektstudier. Några enkla steg för att komma igång med klimatanpassning presenteras också.
​​​​​​​Vägledning klimatscenarier

Länsanalyser - detaljerade data från klimatscenarier

Detaljerad klimatinformation på länsnivå. Resultaten redovisas i en webbtjänst och i länsvisa rapporter samt som nedladdningsbara data. 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Framtidsklimat i Sveriges län - enligt RCP-scenarier, webbtjänst

Nedladdningstjänst för data, SCID

Rapport Klimatscenarier för Sverige - Bearbetning av RCP-scenarier för meteorologiska och hydrologiska effektstudier

Effektstudier för framtidens vattenförhållanden

Information som kan användas för beslut kopplade till vattenförhållanden i ett förändrat klimat. Det kan gälla analys av åtgärder som är kopplade till vattentillgång, torka, höga flöden, eller andra situationer kring sjöar och vattendrag. Här presenteras tre typer av hydrologiska effektstudier: analysen Förändrade framtida vattenförhållanden, Länsanalyser och Vattenwebb.
​​​​​​​Framtidens vattenförhållanden

Havsnivåer

Världshaven stiger och det beror i grunden på att temperaturen i luften ökar.  Här kan du läsa om hur det fungerar, se hur det påverkar Sveriges kuster samt ladda hem data.
Havsnivåer​​​​​​​

Klimatscenarier för hav

Klimatförändringen ger effekter även i havet. Den här webbtjänsten visar resultat från beräkningar av hur till exempel syrehalt och salthalt kan förändras beroende på hur klimatet förändras.
​​​​​​​Klimatscenarier för hav​​​​​​​