Skog

Svensk skogstillväxt kommer högst sannolikt att öka till följd av ett varmare klimat under kommande decennier, samtidigt som skaderiskerna också ökar.

Skogsstyrelsen har utvecklat ett webbaserat verktyg, Skogens klimatråd, som ger råd om hur man som skogsägare kan klimatanpassa sin skogsskötsel utifrån fastighetens förutsättningar och sina egna mål.  Råden som tillhandahålls baseras på uppgifter som matas in om fastigheten.

Effekter av klimatförändringar på skogen och råd om klimatanpassning finns samlade på Skogsstyrelsens webbsida, klimatanpassad skogsskötsel

Skogsstyrelsen erbjuder flera karttjänster, som kan användas i planeringen av skogsbruk, miljöhänsyn och som verktyg för klimatanpassning. Bland annat finns skogliga grunddata och i tjänsten Mina sidor får man efter inloggning tillgång till olika kartskikt över det egna skogsinnehavet, Skogsstyrelsens karttjänster.

Verktyget Plantval, utvecklat av Skogforsk, hjälper till att välja skogsodlingsmaterial som är välanpassat, växer bra, har god kvalitet och fungerar i ett framtida klimat. Plantval ger huvudsakligen användningsrekommendationer för trädslagen tall, gran, vårtbjörk och contortatall.

SMHIs kunskapsmaterial Markavvattning - att leda bort vatten beskriver åtgärder som dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning.

Med SMHI Bärighetsindex kan du planera avverkning och gallring smartare och därmed undvika avverkning på trakter med dålig bärighet. 

SMHI erbjuder flera olika tjänster för smarta beslutstödssystem för effektivt och hållbart arbete med avverkning, skogsvård och markberedning.