Utbildningsmaterial

Många myndigheter tar fram olika typer av utbildningsmaterial med koppling till klimatanpassning. Nedan listas material och verktyg för den som vill lära sig mer eller lära ut till andra, och hur det kan göras mer effektivt.

Spel

Klimatanpassningsspelet ska öka förståelsen och kunskapen kring klimatanpassning. Spelaren rör sig i webb- eller Minecraftmiljö och tar olika beslut för klimatanpassning. Spelet har utvecklats av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI och Linköpings universitet, i samarbete med gymnasielärare.
Klimatanpassningsspelet

MINECRAFT är ett spel med stora möjligheter att belysa olika aspekter av klimatanpassning. Med hjälp av SGUs mod "BetterGeo" kan man samtidigt öka förståelsen och intresset för geologi och geologins betydelse för samhället. Denna modifikation innehåller förutom jordarter även fossil och achievements.
SGUs MINECRAFT modifikation "BetterGeo"

Film

Kortfilm Klimatanpassning på landsbygden, från Länsstyrelsen Västra Götaland, cirka 2 minuter.

Kortfilm om klimatanpassning i städer, från Länsstyrelsen Västra Götaland. cirka 2 minuter. 

Kortfilmer om klimat och klimatanpassning med olika experter på SMHI. Cirka 3-11 minuter.

SMHIs kortfilm "Klimatanpassning i Sverige" visar exempel på arbete med klimatanpassning i Sverige. Cirka 8 minuter.

SMHIs film "Urban Water Vision" förklarar nödvändigheten av nedskalning av klimatmodellers resultat för att kunna göra anpassningar för framtida intensiva nederbördstillfällen i städer. Cirka 12 minuter.

SMHIs kortfilm "Stigande hav" belyser vilka processer som är inblandade vid förändringar i havsnivån, hur detta påverkar svenska kuster i olika stor grad samt vilka effekter det kan få på samhället. Cirka 4 minuter.

Webbutbildning om klimatanpassning i planeringen

Boverket har tagit fram en webbutbildning om hur man kan hantera nuvarande och framtida klimatrelaterade risker i samhällsplaneringen och därigenom minska samhällets sårbarhet.
Boverket - Klimatanpassning i planeringen

Presentation om klimatanpassning

Denna presentation ger en översiktlig bild av hur det svenska samhällets olika sektorer kan påverkas av klimatförändringen och vad som är viktigt att tänka på vid anpassning. Presentationen får användas vid föreläsningar förutsatt att innehållet inte ändras.
Presentation om klimatanpassning

Studiematerial

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utvecklat skolmaterial för barn och ungdomar från förskolenivå och ända upp till gymnasiet. Här hittar du elevmaterial, lärarhandledning, fakta och länktips, där en del handlar om naturolyckor och klimatanpassning.
Skolmaterial (MSB)

SGI har tagit fram en skolbok om geoteknik. De geotekniska riskerna för naturolyckor förväntas öka på grund av klimatförändringarna.
SGIs skolbok om geoteknik

SGU har utvecklat en digital skolsatsning om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering.
SGUs digitala skolsatsning "Geologisk"

SMHI har tagit fram ett utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning. Här finner man allt från arbetsmaterial och pedagogiska exempel till ordlistor och externa länkar till pålitliga källor kopplade till olika aspekter av klimatfrågan.
SMHI - Utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning

Länsstyrelsen Norrbotten har tagit fram utbildningsmaterial för ungdomar med tillhörande lärarhandbok. Materialet handlar om klimatförändringar i Norrbotten.
Länsstyrelsen Norrbotten: Slaskiga vintrar och längre somrar? För ungdomar
Länsstyrelsen Norrbotten: Slaskiga vintrar och längre somrar? För lärare

Kommunicera klimatanpassning

Denna handbok går igenom hur man kan prata med andra om och presentera klimatanpassning. Handboken är på engelska.
Adaptation Scotland: Communicating climate change adaptation (pdf)