Öppen dagvattenhantering i Malmöstadsdelen Augustenborg

Ämne
 • Anpassningsexempel
 • Vatten och avlopp
 • Integrerad vattenförvaltning
 • Värmebölja
 • Nederbörd
 • Ekosystemtjänster
 • Hälsa
 • Svenska
 • Översvämning
 • Bebyggelse
 • Biologisk mångfald
 • SamhällsplaneringX
 • Skåne

I Augustenborg infördes ett öppet dagvattensystem i slutet på 90-talet som åtgärd mot regelbundna källaröversvämningar. Efter införandet har det inte blivit några översvämningar trots kraftiga regn. Åtgärderna var en del av ett omfattande projekt för att renovera stadsdelen och göra den ekologiskt hållbar.

Dagvattensystemet i Augustenborg hade innan ombyggnaden ett kombinerat avloppssystem där dagvatten och avloppsvatten från hushåll blandades i ett rör. Systemet var underdimensionerat och varje gång det regnade kraftigt trycktes det orena vattnet upp i källarnas golvbrunnar.

Översvämningsskydd mot kraftigt regn

I ett samarbete mellan det kommunala bostadsbolaget, Malmö stad och flera andra aktörer startade ett omfattande projekt för att renovera stadsdelen och göra den ekologiskt hållbar. Den största förändringen i stadsmiljön var övergången till ett öppet dagvattensystem. Det valdes som den miljömässigt och ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen på översvämningsproblemen.
 
Dagvattensystemet består av dammar, kanaler och en del gröna tak som har integrerats i den befintliga miljön. Dagvattensystemet bromsar och lagrar regnvattnet så det sedan sakta kan infiltreras.
 
Dagvattensystemet anpassades till rådande klimat samtidigt som det dimensionerades med en säkerhetsmarginal. I augusti 2014 kom det värsta skyfall som hittills drabbat Malmö och delar av Malmö fick 120 millimeter regn på 6 timmar. Augustenborg klarade sig bra jämfört med andra liknande områden i närheten och bebyggelsen klarade sig relativt bra från översvämningar, som ett av få områden i den delen av Malmö. Det indikerar att stadsdelen står väl rustad för ett framtida klimat där regn av den typen blir vanligare.