Vattendrag och grundvatten

I framtiden väntas flödena i vattendragen förändras, både öka och minska. Ändringen varierar mellan olika delar av landet, men också mellan olika årstider.

I landets södra delar väntas mycket av vinternederbörden att falla som regn istället för snö. Det leder till att vattenflödena under vintern beräknas öka och att vårfloden blir mindre tydlig eller uteblir helt. Även i de norra delarna av landet kan man i klimatanalyserna se en tendens till att vårfloden blir lägre och kommer tidigare.

Under somrarna, däremot, visar klimatscenarierna på lägre vattenflöden och längre perioder med låga flöden. Detta är en följd av en ökad lufttemperatur och därigenom också högre avdunstning. I sydöstra delen av landet väntas problem till följd av låga vattenflöden bli vanligare.

Grundvattennivåerna kommer att påverkas av den förändrade nederbörden och temperaturen. Den ökade nederbörden kan ge höjda grundvattennivåer med någon eller tiotals centimeter. I de sydöstra delarna av landet kan grundvattennivåerna däremot komma att sjunka.

Vattendrag