Försäkringsbranschen

Extrema väderhändelser som skyfall och värmeböljor kommer troligen, med klimatets förändring, att bli mer vanliga. De klimatrelaterade skadorna är redan idag omfattande och kostar årligen stora belopp. Försäkringsbranschen ser med oro på utvecklingen.

Översvämningar, storm- och åskskador samt skogsbranden i Västmanland orsakade under 2014 höga kostnader för samhället och försäkringsbranschen. Främst är det kostnader för översvämningsskador som ökade och försäkringsbranschens kostnader för dessa beräknas vara över en miljard kronor.

Så fungerar försäkringar

Systemet med försäkringar bygger på att skydda enskilda personer och företag mot oförutsedda händelser. Riskerna sprids över en grupp och så kan försäkringskostnaden hållas rimlig. Skador som inte ses som oförutsedda uppfyller inte kriterierna för försäkring. Exempelvis kan det gälla upprepade källaröversvämningar.

Det finns inga mekanismer, vad gäller försäkringar, som stöder förebyggande arbete.

Den svenska försäkringsbranschen erbjuder försäkringar med skydd för alla klimatrelaterade skador. I vanliga hem- och villaförsäkringar ingår exempelvis skydd för översvämningsskador. I de flesta andra europeiska länder är försäkringsskyddet mer begränsat.

Kostnaderna ökar

Skyfall i storstäder kan slå ut viktiga samhällsfunktioner och skadekostnaderna kan bli mycket höga. Det kraftiga skyfallet i Köpenhamn 2011 blev mycket kostsamt. De danska försäkringsbolagen har betalat ut mellan sju och åtta miljarder svenska kronor. Augusti 2014 drabbades Malmö och man arbetar nu med en skyfallsplan – en långsiktig handlingsplan för hur staden ska rustas för att möta extrema skyfall.

Mer frekventa skyfall och ökad nederbörd i stort kan få sådana konsekvenser att det blir svårt för försäkringsbolagen att tillhandahålla försäkringsskydd för översvämningsskador.  I såväl England som Danmark finns fastighetsägare som inte längre kan få försäkringsskydd för översvämningar. I Sverige finns områden som drabbats av upprepade översvämningar under senare år. Därmed finns en påtaglig risk för en liknande utveckling.

Fastighetsägares ansvar

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för skador på egen mark och fastighet. Förebyggande arbete minskar översvämningsriskerna. Exempelvis kan fastighetsägaren separera dagvatten från spillvatten, undvika asfaltering samt skapa funktionella lösningar mellan egen och kommunal mark.

Som ett stöd till fastighetsägare har ett webbaserat verktyg, Visadapt, tagits fram i samarbete mellan forskare och försäkringsbranschen. Verktyget informerar om effekter som förändrat klimat kan orsaka och ger råd för att undvika klimatrelaterade skador på byggnader.

Kommunerna är viktiga klimatanpassare

Kommunerna upprättar översikts- och detaljplaner för mark- och vattenanvändning. Vid planläggning och bygglovsprövning ska risker för olyckor, översvämning och erosion vägas in. Varje kommun utformar själv regelverket för hur och var bebyggelse uppförs.

Senaste årens översvämningar har till exempel visat sårbarheten i flera kommuners vattenledningar.