Samhällsplanering

Att världen står inför omfattande klimatförändringar är ett faktum. Stigande hav och fler perioder med kraftig nederbörd, liksom fler värmeböljor, är något som vi måste räkna med och ta ställning till i samhällsplaneringen. Vi måste planera vårt samhälle efter rådande, men framför allt för kommande klimat.

Stad vid vatten

För att nå ett robust och klimatsäkert samhälle krävs det en kombination av åtgärder. Här är några metoder som kan användas i den fysiska planeringen:

• Åtgärder för höjda vattennivåer. Kommunen kan föreskriva en plushöjd för byggnader och mark, för att förhindra byggnation på för lågt belägna ytor. För att stå emot stora vattenmassor som översvämmar kan kommunen anlägga vallar. Även dammar och diken kan fungera som en buffert vid översvämning och har dessutom kapacitet att ta hand om överflödigt dagvatten.

• Minska risken för översvämningar genom att minska de hårdgjorda ytorna och istället använda ytbeläggningar som släpper igenom nederbörd. För att hantera stora flöden av vatten vid kraftiga skyfall kan man i stadsmiljön skapa utrymme för vattenpassager, så kallade integrerade flödesvägar, samt plats för uppsamling av tillfälligt vatten.

• Identifiera var i kommunen det är lämpligt respektive inte lämpligt att uppföra byggnader. Byggnadens placering på tomten kan vara av betydelse.

• Tänk tidigt på att vatten- och grönstrukturen är en tillgång i arbetet med att klimatanpassa vårt samhälle. Lövträd är till exempel effektiva klimatreglerare, men även deras rotsystem stabiliserar och motverkar erosion. Dessutom binder de stora mängder vatten vid nederbörd.

Skriften ”Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från länsstyrelserna” ger konkreta tips och råd om hur kommunen kan arbeta med klimatanpassning, genom planinstrumenten i Plan- och bygglagen och genom det processverktyg som presenteras i skriften.

Boverket har publicerat en rad rapporter som ger vägledning och inspiration för de som jobbar med anpassning i fysisk planering och byggande, se länk i högerspalten.

Det finns också en rad åtgärder för att hålla bostäder och lokaler svala under varma sommardagar. Råd och rekommendationer finns via Boverkets länk i högerspalten.