Naturmiljö och ekosystem

Förändrade temperaturer, nederbörd, snö och isförhållanden har en direkt inverkan på naturmiljön och ekosystemen. Svenska glaciärer kan befaras försvinna liksom de små områden med permafrost som finns i Sverige. Östersjöns och Västerhavets miljö är också nära kopplad till klimatet.

Naturmiljö_ES_240-190_temapuff

Bland påtagliga klimateffekter finns ändrade klimatzoner, en förlängning av vegetationsperioden, förbättrade förutsättningar för invandring av nya arter, konkurrens och eventuell utslagning av nuvarande arter, krympande kalfjällsarealer, ändrade isförhållanden liksom förändrade salt- och syrehalter i Östersjön.

Genom ökad nederbörd förväntas utlakningen öka, vilket leder till ökade halter av humus, näringsämnen och föroreningar i sjöar och vattendrag. Förorening och övergödning av Östersjön är i första hand beroende av mänskliga aktiviteter, men påverkas också av tillrinningen från land. Östersjöns miljö beror även av hur vattentemperaturen utvecklas liksom av förändringar i salthalten som beror dels på minskat utbyte av saltvatten genom Öresund och Bälten dels på ökad nederbörd.