Naturmiljö och ekosystem

Klimatförändringarna kommer att leda till omfattande förändringar för den biologiska mångfalden, växt- och djurliv samt ekosystem. 

Klimatförändringarna kommer att påverka biologisk mångfald och ekosystem både direkt genom högre temperaturer, förändrad nederbörd och stigande havsnivåer och indirekt genom förändrad markanvändning. 

Rik biologisk mångfald ger skydd mot störningar

Välmående ekosystem med en rik biologisk mångfald har en bättre förmåga att stå emot störningar som torka eller översvämning. Att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden blir därför viktigt för att stärka samhällets motståndskraft i ett förändrat klimat. 

Vegetationszonerna flyttar norrut

När klimatet blir varmare flyttar klimatzoner och vegetationszoner norrut. I ett förändrat klimat påverkas växters och djurs reproduktion och fördelning. Även olika populationers storlek och förekomsten av skadeorganismer förändras. Ovanliga arter kan försvinna medan nya arter kan etablera sig. Även införda främmande arter kan genom ett förändrat klimat sprida sig i högre grad än tidigare. 

Fjällområdena särskilt känsliga 

Fjällområdena är särskilt känsliga för klimatförändringarna och varmare vintrar kan förändra de grundläggande klimatologiska drivkrafter som formar fjällmiljöerna. Kalfjällsområdena i Sverige förväntas minska kraftigt i utbredning när trädgränsen höjs. De unika naturtyper och arter som kännetecknar fjällvärlden riskerar att konkurreras ut i brist på spridningsområden.

Högre temperatur i Östersjön påverkar mångfalden 

Förändrade förhållanden i Östersjön kommer att medföra stora förändringar för den biologiska mångfalden. Temperaturen i Östersjön ökar och isens utbredning minskar drastiskt. En ökning av den globala havsnivån kommer att medföra att Östersjöns nivå stiger och kustområden översvämmas. Salthalten i Östersjön förväntas förändras på grund av ändrade vindförhållanden och tillförsel av sötvatten från ökad nederbörd och tillrinning från vattendrag.