Smittspridning

Risken för att mycket allvarliga hälsoförhållanden ska uppstå på grund av klimatförändringen i Sverige bedöms inte som trolig. Däremot finns risk att sjukdomar som sprids med insekter, fästingar och gnagare etableras. Klimatet påverkar också sjukdomsorganismers överlevnad och spridning.

Mygga

Den globala klimatförändringen har stor inverkan på jordens ekosystem. Djur- och växtarters geografiska utbredning och livsbetingelser ändras.

Enligt klimatscenarier kommer medeltemperaturen i Sverige att fortsätta att öka. Vi kan förvänta oss större mängder och ojämnt fallande nederbörd samt fler extrema vädersituationer. Detta ökar riskerna för utbrott av smittsamma sjukdomar. 

I Klimat och sårbarhetsutredningen drogs slutsatsen att risken för att mycket allvarliga hälsoförhållanden ska uppstå på grund av klimatförändringen i Sverige inte är stor. Dock kan allvarliga situationer uppkomma om centrala myndigheters eller massmediers hantering av ett sjukdomsutbrott inte är genomtänkt.

Allvarliga situationer kan också uppkomma om Sverige får ett ökat antal importfall av infektionssjukdomar på grund av ökat globalt smittryck.

Sjukdomar som sprids med insekter, fästingar och gnagare, så kallade vektorburna sjukdomar, bedömdes ha högst risk att etableras eller spridas vid en klimatförändring då klimatet har en direkt inverkan på dessa vektordjur.

Klimatet påverkar också sjukdomsorganismers överlevnad och spridning i mark och vatten. Vissa livsmedels-, foder- och vattenburna infektionssjukdomar uppvisar därför en förhöjd spridningsrisk vid ett förändrat klimat.