EU:s miljöfonder LIFE

I EU:s miljöfonder LIFE finns projektmedel för utveckling och demonstration av innovativ teknik, bästa praxis och lösningar samt policy- och förvaltningsstrategier. LIFE är ett viktigt verktyg för att genomföra EU:s miljöpolitik. 

När det gäller klimatanpassning handlar det främst om projekt som stödjer genomförande av klimatanpassningsstrategier och projekt som hanterar översvämningar och torka och riskerna för detta.

LIFE bör lämpa sig väl för genomförande av åtgärder identifierade i Länsstyrelsernas regionala klimatanpassningsplaner eller för genomförandet av åtgärder i vattendirektivet. Länsstyrelser, kommuner, företag eller myndigheter kan söka enskilt eller i samverkan. Det är viktigt att åtgärderna man söker för har lämnat forskningsstadiet. Unikt för LIFE är att man inte behöver ha partners i andra EU-länder, något som gör LIFE-ansökningar förhållandevis enkla.

LIFE bidraget motsvarar 50 – 60 % av projektets totala kostnader. Resterande kan vara nationell medfinansiering eller egen finansiering - i kontanta medel och arbetstid. 

LIFE har årliga ansökningsomgångar. Se Naturvårdsverkets webbsida om LIFE.

LIFE och klimatanpassning

I arbetsprogrammet till LIFE finns ett antal prioriteringar av relevans för klimatanpassning. Dessa är att betrakta som rådgivande och det är fullt möjligt att identifiera projekt som ligger utanför dessa prioriteringar. Det beror på att LIFE trycker hårt på ett ”underifrånperspektiv” och på att finansiera projekt som inte kan få finansiering från andra EU-fonder.

I LIFE Klimat prioriteras genomförande av klimatanpassningsstrategier:

  • Särskilda sårbarhetsbedömningar på regional eller gränsöverskridande nivå som fokuserar på mycket sårbara områden, t ex tätorter, kust-, bergs- och ö-områden, marina ekosystem samt områden som ofta drabbas av torka eller avrinningsdistrikt.
  • Genomförandet av innovativa anpassningsstrategier och utarbetande av specifika investeringsplaner.

I LIFE Miljö prioriteras hantering av (risker för) översvämningar och torka

  • Projekt för naturlig vattenupptagning som ökar infiltreringen, vattenlagringen och avlägsnar föroreningar genom naturliga eller ”naturlika” processer i stads- och landsbygdsområden.
  • Verktyg för förebyggande av och skydd mot extrema händelser för politiskt stöd, markanvändningsplanering och krishantering.
  • Integrerade strategier för riskbedömning och riskhantering baserade på motståndskraft och samhällets sårbarhet, och som säker­ställer samhällelig acceptans.

Övriga prioriteringar i LIFE miljö rör avfall, resurseffektivitet, inbegripet mark och skog, och ett miljövänligt kretsloppssamhälle, miljö och hälsa, inbegripet kemikalier och buller, luftkvalitet och utsläpp, inbegripet miljön i städer samt natur och biologisk mångfald. Även i dessa prioriteringar bör det vara möjligt att vinkla ett klimatanpassningsprojekt.

Storskaliga projekt - Integrerade initiativ

Inom LIFE finns något som kallas integrerade initiativ. Det är storskaliga projekt som utgår ifrån en regional eller nationell plan eller strategi, till exempel Länsstyrelsernas regionala klimatanpassningsplaner eller Vattenmyndigheternas vattendirektiv. Här kan man söka för både klimat och miljöprojekt. Ett mål med dessa integrerade projekt är att integrera miljö- och klimatpolicys i andra sektorers policys. Därför ska projekten samfinansieras och ha minst en annan finansieringskälla än LIFE-bidraget, till exempel regionala strukturfonder.

Exempel på LIFE-projekt inom klimatanpassning

För att tydliggöra hur ett LIFE projekt inom klimatanpassning kan se ut ges här några exempel på LIFE Klimat projekt från norra Europa som ägs av kommuner eller som gynnar kommuner. Vi ger också ett exempel på ett LIFE Miljö projekt från föregående programperiod (2007-2013) med en svensk kommun som projektägare.

Exempel LIFE-projekt

Mer information om LIFE

Naturvårdsverket - Sök bidrag till LIFE-projekt