Horisont 2020 och samhälleliga utmaningar

Det finns möjlighet för kommuner, andra offentliga aktörer och företag att delta i EU-projekt finansierade av Horisont 2020, som är EUs program för forskning och innovation.  Det handlar främst om spåret samhälleliga utmaningar, som fokuserar på att lösa stora samhälleliga utmaningar som delas av EUs medborgare. Klimat och klimatanpassning är just en sådan utmaning.

Flera utlysningar efterlyser deltagande från kommuner, offentliga aktörer och företag för att säkerställa samhällsnyttan. Det kan handla om att representera slutanvändare i projekt, att skapa och tillhandahålla innovativa kontexter eller att paketera och sprida kunskap samt stödja arbetet med strategier på olika nivåer i samhället.

Små och medelstora företag är viktiga möjliggörare och kan delta som utvecklare i forskningsprojekt eller söka medel för att utveckla egna innovativa idéer för kommersialisering.

Projekten ska vanligen genomföras med partners i minst tre länder. I företagsinriktade initiativ är kraven på partners lägre. Vanligen får man 100 % finansiering från EU. Om projektet ligger nära kommersialisering är bidraget 75 %.

Sju olika program

De samhälleliga utmaningarna i Horisont 2020 är paketerade i sju program.

 • Hälsa och demografiska förändringar
 • Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- och insjöforskning samt bioekonomi
 • Säker, ren och effektiv energi
 • Smarta, gröna och integrerade transporter
 • Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror
 • Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
 • Säkra samhällen

Klimatanpassning har sin huvudsakliga hemvist i programmet ”Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror”. Men kan även ingå i andra program som en faktor att ta hänsyn. De aktuella programmen beskrivs nedan.

Varje program består av ett antal utlysningar, som i sin tur innehåller ämnen inom vilka det är möjligt att söka projekt. Aktuella arbetsprogram gäller för perioden 2018-2019 med preliminära teman för 2020. Här görs en genomgång av arbetsprogrammet för 2018-2019, med syfte att tydliggöra vad som avses med klimatanpassning i Horisont 2020.

För fördjupad information om arbetsprogram och aktuella utlysningar se EU-kommissionens hemsida, som nås via Vinnovas hemsida.
Samhäll​​​​​​​eliga utmaningar (Vinnova)​​​​​​​

Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror

I programmet Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror finns en utlysning som syftar till att bygga en koldioxidsnål och resilient framtid. Syftet med utlysningen är att bidra till EU:s uppfyllande av Parisavtalet som är den globala överenskommelsen om att begränsa den globala medeltemperaturen till under 2°C och att öka samhällets kapacitet till anpassning med stärkt resiliens och minskad sårbarhet.

I utlysningen adresseras strategiska klimatanpassningsfrågor ur ett EU-perspektiv, utifrån Parisåttaganden. Tre utlysningar av relevans för klimatanpassning är:

 • Klimatanpassning, påverkan och tjänster. En utlysning som omfattar ämnen som Klimatförändringarnas påverkan på hälsa och Hållbar renovering av historiska områden. Utlysningen omfattar även ämnen där EU är en del i en global kontext, som Hur klimateffekter utanför Europa påverkar Europas ekonomi och samhälle, Klimattjänster för Afrika och Klimat och människors migration.
 • Samband mellan klimatförändringar, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • Osäkerhet, risker och möjligheter till följd av klimatförändringar i områden täckta av is och snö (kryosfären). Utlysningen omfattar ämnen som förändringar i havsnivå och biologisk mångfald och hållbara möjligheter i ett förändrats Arktis.

Klimatanpassning är även nämnt i utlysning som adresserar grönare ekonomi, med ämnen inom vatten och naturbaserade lösningar.

Andra program: Klimatanpassning integrerat i andra samhälleliga utmaningar

Klimatanpassning finns med i flera andra program, som en faktor av flera att ta hänsyn till när man adresserar just den samhällsutmaning som programmet har i fokus. I detta stycke ges några exempel för att visa på hur det kan se ut, i syfte att visa på resonemang.  Den intresserade kan säker hitta fler vinklingar. Det ska noteras att begreppet klimatanpassning omnämns olika i arbetsprogram. Förutom adaptation kan det heta flooding, civil protection, resilience, disaster-resilience med mera.

 • I programmet Säkra samhällen finns klimatanpassning omnämnt i utlysningen som adresserar samhällets motståndskraft mot katastrofer.
 • I programmet Säker, ren och effektiv energi finns utlysningar inom smarta städer och samhällen där klimatanpassning kan komplettera huvudfokuset energi och utsläppsminskningar.
 • I programmet Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- och insjöforskning samt bioekonomi finns klimatanpassning omnämnt i flera utlysningar. Hållbar livsmedelsförsörjning och motståndskraftiga och resurseffektiva värdekedjor, Stöd för genomförande av EU-Afrika-partnerskap om mat och nutritionssäkerhet och hållbart jordbruk samt Blå tillväxt - Demonstration ett hav av möjligheter.
 • I programmet Smarta, gröna och integrerade transporter finns klimatanpassning omnämnt i utlysningen mobilitet för tillväxt, med ett ämne som handlar om som en fråga om säkerhet och infrastruktur.