Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet är EU:s program för att utveckla landsbygden. Här finns möjlighet att söka medel till samverkans- investerings- och innovationsprojekt som adresserar klimatanpassning. Det finns även direkta företagsstöd för landsbygdsaktörer att söka för klimatanpassningslösningar.

Landsbygdsprogrammet syftar till att ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Klimatanpassning är ett tvärgående mål och ansökningar där ett syfte är klimatanpassning ses som positivt.

Inom Landsbygdsprogrammet finns ett stort antal stöd och ersättningar till landsbygdens aktörer: företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. De prioriteringar som Jordbruksverket bedömer som mest relevanta för klimatanpassning är jordbrukets konkurrenskraft, djurvälfärd och miljö och klimat. Är man kreativ går det att få in klimatanpassning även under andra prioriteringar.

Projektstöd

Projektstöd kan sökas av myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag. Du kan få upp till 90 procent av dina utgifter i stöd. Övriga 10 procent måste vara privat finansiering, det får alltså inte vara andra offentliga pengar.

Syftet med projektstöden är att öka tillgången till infrastruktur och service för lokalbefolkning, företag och besökande samt att bidra till attraktiva natur-, fritids- och kulturmiljöer. För att komma ifråga för stöd bör ett projekt pricka in fler nyttor än klimatanpassning, till exempel konkurrenskraft och affärsutveckling samt positiv påverkan på miljön - växtnäring, dricksvatten, biologisk mångfald.

Det finns tre typer av projektstöd: Investeringsprojekt, samarbetsprojekt och innovationsprojekt.

Investeringsprojekt. Projektstöd kan sökas till investeringar som kommer fler till nytta. Områden som småskalig infrastruktur, natur och kulturmiljö samt kommersiell och offentlig service kan vara av relevans för klimatanpassning.

Ett tänkbart investeringsprojekt inom klimatanpassning kan vara investering i översvämningsskydd, vall eller dammar för reglering av vattennivåer.

Investeringsstöd söks löpande via jordbruksverkets e-tjänst.

Samarbetsprojekt. Ett samarbetsprojekt syftar till att utveckla, pröva eller utvärdera nya produkter, metoder, processer och tekniker tillsammans med andra aktörer. Det behöver inte vara en helt ny projektidé, det räcker med att den är ny i sitt sammanhang.

Ett tänkbart samarbetsprojekt inom klimatanpassning skulle kunna handla om att utvärdera olika bevattningsdammar och att utveckla samarbeten för att klimatsäkra ett vattendrag.

Stöd till samarbetsprojekt söks via utlysningar. Aktuella utlysningar presenteras, beroende på inriktning, på Jordbruksverkets, Länsstyrelsens, Skogsstyrelsen, Tillväxtverkets eller Sametingets hemsida.

Innovationsprojekt. Ett innovationsprojekt utvecklar en innovativ idé så att den får kommersiellt genomslag i praktiken för aktörer inom jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Själva innovationen kan vara en ny produkt, en ny metod, ett nytt sätt att nå marknaden eller en ny process. I ett innovationsprojekt löser man ett utpekat problem i samarbete med andra, t ex en entreprenör eller en forskare. Kopplingen till affärsutveckling och ökad konkurrenskraft är av stor vikt.

Ett tänkbart projekt inom klimatanpassning kan vara försäljning av ekosystemtjänster till en kommun, t ex ett område som tillåts att översvämmas vid skyfall i en näraliggande tätort.

Stödet söks i 2 steg där steg 1 omfattar utvecklande av partnerskapet (bildande av en så kallad innovationsgrupp) och steg 2 genomförande av själva innovationsprojektet. Det är möjligt att direkt söka till steg 2 om man har partnerskapet klart. Innovationer i jordbruk, trädgård och rennäring

Innovationsprojekt kan sökas löpande. Ta gärna en kontakt med innovationssupporten hos Landsbygdsnätverketför en bedömning av om projektidén passar.

Företagsstöd

Investeringsstöd. Företagsstöd kan sökas till investeringar som kommer det enskilda företaget till nytta. Ett område som kan vara relevant för klimatanpassning är investeringar för att öka konkurrenskraften inom jordbruk, trädgård och rennäring.

Tänkbara investeringar inom klimatanpassning kan vara att bygga om stallar med bättre ventilation (svalka) eller att investera i en bevattningsdamm för att kunna vattna under torrperioder. Kommunens roll kan här vara att ta upp behovet av en investeringsåtgärd med vattenråd och aktuella markägare för att visa på möjligheten att söka stöd för en åtgärd som finns upptagen i t ex en klimatanpassningsstrategi. Det är sedan markägaren som söker.

Stödet söks löpande via jordbruksverkets e-tjänstoch stödnivån är 40 % av investeringskostnaden.

Kompetensutveckling och rådgivning

Det finns möjlighet till stöd för kompetensutveckling och rådgivning inom olika områden. Syftet är att öka kompetensen hos de som är verksamma på landsbygden. Det handlar om kompetensutveckling, såsom kurser och utbildningar, demonstrationer och information samt rådgivning och fortbildning av rådgivare. Miljö och klimat inom jordbruket är ett fokusområde. Medel till kompetensutveckling och rådgivning tillgängliggörs genom upphandlingar eller utlysningar. Eventuella utlysningar kommer att finnas på berörd myndighets webbplats.
Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket)

Rollfördelning

Landsbygdsprogrammets stöd och ersättningar finansieras gemensamt av Sverige och EU och beviljas till insatser som bidrar till att uppfylla de handlingsplaner som tagits fram på olika nivåer i samhället:

Jordbruksverket ansvarar för den nationella handlingsplanen som genomförs i samverkan med myndigheter som Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Sametinget.

Länsstyrelserna har tagit fram regionala handlingsplaner för respektive län med regionala prioriteringar.

Strategierna för lokalt ledd utveckling arbetas fram inom så kallade Leaderområden där privata, offentliga och ideella aktörer samverkar för att utveckla landsbygden lokalt.

Exempel på genomförda klimatanpassningsprojekt – programperiod 2007-2013

Här ges tre exempel på projekt med bäring på klimatanpassning, vilka finansierats av Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Under denna period fanns projektstöd till kompetensutveckling och till samarbetsprojekt.

Översvämningskartering av ån Tidan i Västra Götaland (Tidans vattenvårdsförbund)

Aktörer kring vattendragen runt ån Tidan har länge diskuterat de återkommande översvämningarna och eventuella möjliga åtgärder. Ett projekt genomfördes mellan 2009-2013 för att hantera frågeställningarna. Projektet leddes av Tidans vattenförbund och genomfördes i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och konsultföretaget Sweco Infrastructure AB. Budgeten var drygt 500 000 kr med 200 000 kronor från Landsbygdsprogrammet.

Projektet syftade till att ta fram en förbättrad hydrologisk modell för en översvämningsdrabbad sträcka av ån Tidan samt att genomföra olika simuleringar. Modellen har kalibrerats mot tre utsätta peglar. Simuleringar av översvämningar gjorde med olika vattenföring, 100‑årsflöden och 1000‑årsflöden samt med ett aktuellt översvämningsfall från 2007.  Därtill har simuleringar gjorts för att beräkna effekten av olika åtgärder för att öka vattengenomströmningen vid Ullervad, sammanlagt sex olika flöden och två olika åtgärdsalternativ. Den hydrologiska modellen kombinerar endimensionell hydraulisk vattendragsberäkning med tvådimensionell strömningsberäkning och är utvecklad av DHI.

För att anpassa den hydrauliska modellen till förhållandena i ån Tidan har ett stort antal underlag tagits fram, till exempel sektionsritningar över broar och andra vattenanläggningar, uppgifter om kraftverken i området, och om berörda markavvattningsföretag. Projektet har använt nationella höjddatabasen (Lantmäteriet), vattenföringsdata och avrinningsområden från SMHI, 100 årsflöden och klass 1 flöden från Räddningsverket. Därtill har det genomförts ekolodningar för att komplettera data.

Jordbruk och vattenmiljöer i ett förändrat klimat (Länsstyrelsen Östergötland)

Projektet Jordbruk och vattenmiljö i ett förändrat klimat är ett pilotprojekt med regional tillämpning som genomfördes mellan 2013 och 2015. Målet med projektet var att utveckla ett integrerat arbetssätt som leder till att rätt åtgärder placeras på rätt plats med hänsyn till ett förändrat klimat, jordbrukets produktion och vattendragens ekologi.  Projektet genomfördes av Länsstyrelsen i Östergötland med 3,7 miljoner i bidrag från Landsbygdsprogrammets (nationellt). Tre enheter på Länsstyrelsen deltog i projektet, Miljöskydd, Lantbruk och Kultur och samhällsbyggnad. Till projektet knöts en referensgrupp med representanter från Jordbruksverket, SGI, SGU, Hushållningssällskapet, SMHI, LRF, Norrköpings kommun och SLU.

Projektet har i huvudsak genomförts i två avrinningsområden, Skenaån i Mjölby och Vadsbäcken i Norrköping och har gett följande resultat:

  • Detaljerade klimatscenarier med cellstorlek 4x4 km
  • Litteraturgenomgång hur klimatförändringar förväntas påverka jordbruket
  • Hydrologisk modellering
  • Modellering av grundvattenbildning och grundvattennivåer
  • Kunskapssammanställning av grundvatten, samt riskbedömning i förändrat klimat
  • GIS-skikt baserade framförallt på den nya nationella höjddatabasen
  • Hydraulisk modellering i syfte att bestämma förändringar i framtida vattennivåer i diken
  • Riskkartor för närsaltsförluster och erosion
  • Åtgärdsförslag och en kartläggning av viljan att utföra olika åtgärder
  • En arbetsmetod för att underlätta arbete inom andra geografiska områden.

Gradvis, klimatoptimerar svenskt jordbruk och skogsbruk (Hushållningssällskapet)

Gradvis syftar till att förse lantbrukare och skogsbrukare med information så att de kan klimatoptimera sin verksamhet, det vill säga utnyttja möjligheterna och vara förberedda på problemen med klimatförändringarna. Gradvis består av två projekt - Gradvis jordbruk och Gradvis skogsbruk - båda med Hushållningssällskapet som projektägare. Gradvis Jordbruk genomfördes mellan 2010-2015 med en budget på 2 miljoner kr och Gradvis Skogsbruk genomfördes mellan 2012-2015 med en budget på 0,7 miljoner kr. Bägge projekten var finansierade från Landsbygdsprogrammets nationella program. Initialt finansierades Gradvis jordbruk av LRF och Länsförsäkringar Halland.   

I projekten har forskningsresultat och annan kunskap syntetiserats och beskrivits ur ett för målgruppen praktiskt tillämpbart perspektiv. Projekten har resulterat i rapporter, faktablad och regionalt anpassade råd om växtodling, husdjur, grönsaksodling samt skogsbruk i ett förändrat klimat med mera. Projektet har genomfört ett stort antal utåtriktade aktiviteter, medverkat på mässor och föreläst på studiecirklar och naturbruksgymnasier samt spridit information genom hemsidan gradvis.se

Mer information

Mer information om det nationella landsbygdsprogrammet går att läsa på Jordbruksverkets hemsida. På Jordbruksverkets hemsida finns även information om aktuella utlysningar och upphandlingar, vilka man kan prenumerera på.

För mer information om prioriteringar i de regionala handlingsplanerna kontakta aktuell Länsstyrelse.

För mer information om strategier för lokalt ledd utveckling se www.landsbygdsnatverket.se eller kontakta respektive Leaderområde.