Partnersök

Varje område inom Horisont 2020 har en nationell kontaktperson (National Contact Point (NCP)), som arbetar med information och rådgivning om det specifika området. De flesta kontaktpersonerna finns på Vetenskapsrådet och VINNOVA. Ta gärna kontakt om du vill veta mer om Horisont 2020. Det finns också ett antal supportkontor som är inriktade på en specifik målgrupp eller område, varav några beskrivs nedan.

Partnersök – supportkontoret EU SME Support 2020

Supportkontor EU SME Support 2020 är en nationell satsning som erbjuder handfast och kostnadsfri rådgivning för företag inom alla branscher. Exempel på sådan rådgivning är:

 • Diskussion kring företagets behov, identifiering av EU-program och möjliga ingångar.
 • Råd vid registrering av företaget i EU:s databas.
 • Diskussion av preliminära idéer och formulering av ett projekt.
 • Råd om sammansättning av konsortier, tips kring partnersökning.
 • Genomgång av de ekonomiska och administrativa villkoren.
 • Genomgång av ansökningsförfarandet, de olika stegen och den fortsatta hanteringen efter inlämning.
 • Råd kring hur man skriver ansökan och genomläsning av ansökningar.
 • Rådgivning under genomförandet av godkända projekt, till exempel i frågor rörande rapportering.
 • Det finns även en helpdesk för snabba svar på enklare frågor.

Supportkontoret drivs av Forskningsinstituten i RISE med finansiering från VINNOVA.

Supportkontoret EU SME Support 2020

Partnersök för företag - Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network är ett europeiskt nätverk som erbjuder kostnadsfria tjänster när det gäller EU-finansiering och affärssamarbeten. Nätverket vänder sig främst till små och medelstora företag, men kan även hjälpa aktörer som vill komma i kontakt med SME-företag, till exempel forskare, myndigheter och kommuner. Nätverket erbjuder stöd och råd i ansökningsprocessen samt partnersök:

 • En översikt över vilka stöd, nationella eller internationella, som kan vara aktuella för företaget/projektidén och under vilka förutsättningar de är sökbara.
 • Vad en ansökan ska innehålla.
 • Tips på kontaktpersoner i Sverige och på EU-kommissionen.
 • Tips på konsulter som kan skriva ansökningar.
 • Förmedling av internationella partners.
 • Matchmaking.

När det gäller förmedling av internationella partners finns en databas med företagsprofiler där man kan söka själv, prenumerera på profiler eller ta hjälp av Enterprise Europe Network. Det finns också möjlighet att göra ditt eget företag sökbart i databasen genom att lägga ut en sökprofil. Enterprise Europe Network hjälper till med profilen och är behjälpliga i att utvärdera de svar som sökningen resulterar i.

I nätverket ingår organisationer i 54 länder. Från Sverige deltar 14 nationella och regionala näringslivsorganisationer, däribland ALMI Företagspartner, forskningsinstitut med flera. Tillväxtverket är huvudfinansiär för Enterprise Europe Network i Sverige och koordinerar verksamheten nationellt. 

Enterprise Europe Network

Partnersök för alla - Cordis

Cordis är EU-kommissionens portal för att sprida information om EU-finansierade projekt och för partnersök. På CORDIS finns all offentlig information från kommissionen, till exempel publicerade rapporter, faktablad om projekt, sammanfattningar av resultat, nyheter, evenemang, goda exempel samt länkar till offentliga publikationer och hemsidor.

På CORDIS kan sökande – kommuner, forskare, myndigheter, företag - söka efter profiler i en databas eller lägga upp sin egen sökprofil. Det finns också grupper där man kan diskutera projektidéer och formera partnerskap. CORDIS vänder sig till alla som vill söka partner till ett EU-projekt, forskare, kommuner och företag. 

CORDIS förvaltas av Europeiska unionens publikationsbyrå, på uppdrag av Europeiska kommissionens generaldirektorat och byråer för forskning. CORDIS innehåll går tillbaka till 1990 och hemsidan har varit online sedan 1994.

Webbsidan för Cordis